Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1

Články

Karel Erban: Kvantita v českém verši

Josef Bečka: Slovesná rčení a sousloví I.

17 Dr. Josef Kudela: Plukovník Josef Švec

19 Ferdinand Strejček: Kocovina

Posudky a zprávy

21 František Oberpfalcer: Nové československé právo tiskové

26 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

27 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Drobnosti

28 Aniž, aniž by

29 Číslovky druhové

29 Lidová rčení

30 Mistr

30 Nová slova

31 Obtěžovati si

31 Pán Bůh

31 Jaroslav Přikryl: Petr Den

31 Pléška, pleška

32 Pořádek slov

32 Jaroslav Přikryl: Pozor na podmět!

32 Přípona infinitivní

32 Zpřitažliviti

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2

Články

33 Karel Erban: Kvantita v českém verši

38 Josef Bečka: Slovesná rčení a sousloví II.

45 Antonín Procházka: Haluzna. - Naši. - Krajánek.

Posudky a zprávy

48 Josef Bečka: O Nezvalovi a poválečné generaci

54 kvh. (= Kvido Hodura): Robota a první dnové svobody

Drobnosti

56 Holohlavý

56 Jeden

57 Je to pro kočku

57 Králové Hradec

58 Lidové výrazy

60 Mne, mě

60 Musiti

60 Období, údobí

60 Odpověď

61 Předchozí a předcházející

61 Přístavek neshodný

61 Psaní cizích slov

62 Psaní složených číslovek

62 Psaní složených jmen vlastních

62 Skloňování jména Baťa

63 Švec

63 Tehda, tehdy

63 Topol

64 B—a.: Vyčerpávající

64 Josef Beneš: Výslovnost příjmení na –sa

64 Zobati z ruky či s ruky?

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 3

Články

65 Eugen Rippl: Z plavecké (vorařské) češtiny

75 Josef M. Kořínek: K čes. slovu haluzna

83 Ferdinand Strejček: Boucharon

Posudky a zprávy

86 Josef M. Kořínek: Stručný slovník etymologický jazyka československého

90 Z našich časopisů

Drobnosti

93 Ačli

94 Josef Beneš: Pohybné e v příjmeních

94 Půlden

94 Republika Československá

95 Spojka -li

95 Rudolf Šanta, Redakce: Zeyer

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4

Články

97 Eugen Rippl: Z plavecké (vorařské) češtiny

105 Karel Erban: Pausa v českém verši

113 Th. Novák: „Koudel hoří“

114 Josef Bukáček: Je čeština přeloženou němčinou?

Posudky a zprávy

115 František Oberpfalcer: O číšnících a…

120 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Drobnosti

121 Kocanda

121 Krepdešín

121 Lidové výrazy

123 Množ. číslo u příjmení

123 Nesmírný

124 Pápota

124 Prsy, prsa

125 Předmět u sloves bodati, píchati, šlehati a pod.

125 Sokol či sokol?

126 Svůj

126 Prokop M. Haškovec, Redakce: Zeyer

128 Zobati

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5

Články

129 František Oberpfalcer: Lístkové výpisy Gebaurovy a Zubatého

139 Josef Rossowski: Purismus v polštině

142 Jiří Haller: Hodí se, bude se hodit

Posudky a zprávy

146 Jiří Haller: Základní problémy psychologie

153 O.: Z našich časopisů

Drobnosti

154 Aranžér

154 Čárka před spojkou než, jako a před spojkou tak ve spojení jak-tak

155 Dáma

155 Fotografovati, fotografie s letadla či z letadla

156 Jezditi s koňmi

156 Kabel, kabele

156 Kožišina

157 Měrodatný či směrodatný

157 Poštovní ceniny

157 Příslovečné spřežky

158 Režisér

158 Sedění

158 Souvislý

159 Stíhací letectvo, stíhací letoun, stíhačka

159 Učební, učebný

160 Zeyer

160 »Zmíniti co«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7

Články

161 Josef Bečka: O příslovci v nové češtině

173 Bohumil Ryba: Ve své domácnosti

178 Jiří Haller: O vokalisaci předložek v nové češtině

187 E. Kodar: Příspěvky k pojistnému názvosloví

190 J. H.: Návštěvou u novin

Posudky a zprávy

195 František Oberpfalcer: Slunce

203 M. Lesná-Krausová: Jednoho dne v říjnu

207 J. Schwarz: Mluvnice na škole národní nižšího i vyššího stupně a na nižším stupni školy střední

210 Z našich časopisů

Drobnosti

214 Archaický, archaistický

214 Atlas

214 »Balboův let«

215 Beringrová

215 Bude využito příležitosti

215 Další potřebné

216 Datumové razítko

216 Druhopis, čistopis

216 Důsledně

216 Kabele

217 Kocanda

217 Magor

217 Josef Beneš: Malypetr

217 Několikerý požár

218 J. Kroupa: Není nic. Není obsaženo

219 Onen

219 Při příležitosti něčeho

219 Popisný, popisní

220 Pořádek slov

220 Rozuměti pod něčím něco

221 Dr. V. Suk, Redakce: Rubní strana

221 Sebenepatrný

222 Karel Titz: Sousloví

222 O.: Studentská jména dávaná profesorům

223 S tím, že

223 Ukázky z mluvy koňských dohazovačů

224 Karel Ryska, Redakce: Vačka

224 Zápověď

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8

Články

225 Ferdinand Strejček: Jazykové zvláštnosti naší hymny

229 Stanislav Petřík: K intonaci věty

Posudky a zprávy

239 Jiří Haller: Naše republika, Zeměpis pro III. třídu středních škol

246 J. H.: Od slabikáře do literatury

249 František S. Jaroš: Návštěvou u novin

Drobnosti

252 Interpunkce na vysvědčeních

252 V. H.: Ještě studentská jména dávaná profesorům

253 Dr. Josef Šmahel: Kabel, kabele

253 Dr. Josef Šmahel: Kocanda

254 Nejasnost v školských osnovách

254 Předmětný

255 Vzduch, plyn

255 Zakládati

256 Zasloužený : zasloužilý

256 Zpracující

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 9

Články

257 Karel Erban: Rytmus a metrum v českém verši

265 Stanislav Petřík: K intonaci věty

270 jh. (= Jiří Haller): Pardubský, pardubický

Posudky a zprávy

273 Příručka pro vojíny

275 Jiří Haller: Nemravní

277 Z našich časopisů

Drobnosti

281 Akcie znamenají…

283 Chmelobraní

283 Jan a Marie Novotní

283 1/102

284 Jihoslovanský a jugoslávský

284 Jména krajů

284 Lidové výrazy

286 Mluvicí film

286 Oblý

286 Plnicí pero

287 Rukánka

287 Skloňování jména Barthou

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 10

Články

289 František Oberpfalcer: Mužský rod v knihách černých, jinak smolných

Posudky a zprávy

295 Kvido Hodura: Polákova Vznešenost přírody

297 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

298 Redakce Naší řeči: Redakční zpráva

Drobnosti

299 Jazykové znalosti univ. posluchačů

299 Píseň »Kde můj je kraj«

299 Robinsonáda

300 Skloňování jména Barthou

300 Zájmeno svůj