Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Sdělení redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce

Články

Josef Šimandl: K výkladu významu slov zpolitizovaný a politika

25 Martin Šemelík, Michal Škrabal: Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí

36 Hana Mžourková, Jan Křivan: Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii

51 Jana Nová, Zdeňka Opavská: Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky)

64 Jakub Sláma: K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů

76 Irena Fuková, Petr Nejedlý, Štěpán Šimek: K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny

88 Miloslava Vajdlová: Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny)

102 Marie Vachková: Co přináší jednojazyčná lexikografie lexikografii překladové?

119 Žaneta Dvořáková: Propria v moderních výkladových slovnících češtiny

133 Mária Imrichová: Poznámky o lexikografických úskaliach pri spracovaní terminologického slovníka na príklade Slovníka právnických termínov pre verejnosť

Recenze a zprávy

143 Iva Nebeská: Koncepce Akademického slovníku současné češtiny z hlediska uživatele

150 Oldřich Uličný: Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje

157 Ludmila Uhlířová: Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům

170 Michal Hořejší: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018

Drobnosti

172 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 3

Články

175 Michaela Křivancová: Obraz světa ve frazeologii: K metodice analýzy a klasifikace frazeologických jednotek

193 Kristýna Kovářová: Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice

205 Václava Musilová, Veronika Nováková: Saturnin dvakrát jinak: Příspěvek k identifikaci autora

Recenze a zprávy

219 Radek Čech: Ty jo!!! Fakt dost dobrá knížka o bezva tématu aneb Jak hodnotíme v češtině

221 Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Bohemistické disertace roku 2018

Drobnosti

232 Barbora Martinkovičová: Puzzle jako ortoepický problém

236 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 4

Články

239 Josef Štěpán: Složitý nadsouvětný celek v současné próze

252 Petr Strossa: Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen?

265 Pavel Sojka: Tvaroslovná norma a kodifikační autorita

Recenze a zprávy

277 Martin Charvát: Gramatika a sémiotika podle S. K. Šaumjana

281 Jana Čerminová: Jelínkovy memoáry

284 Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69

Drobnosti

287 Hana Mžourková: Kolik je bílých zlat?

Okénko z naší poradny

292 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 5

Články

295 Veronika Vytlačilová: Proměny písně o sv. Vojtěchovi z hlediska pravopisného

306 Martin Adamec: K pojmu moderátor: lingvistické a mediálně-historické aspekty

320 Zdeňka Kohoutková: České entomologické odborné názvosloví ze slovotvorného hlediska – odvozování

Recenze a zprávy

336 Ludmila Uhlířová: Jaká je „hacknutá“ čeština?

340 Soňa Wojnarová: Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu

344 Olga Navrátilová: K novému popisu staročeské apelativní deklinace

347 Robert Adam, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019

Drobnosti

350 Martin Beneš: Ke slovu vězenkyně

355 Z jazykové poradny