Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 1

Články

Jaroslav Kuchař: O koordinaci českého a slovenského názvosloví z hlediska teorie i praxe

Alexandr Stich: Neúplné (eliptické) věty v publicistických projevech

14 Alois Jedlička: Z problematiky normy a kodifikace spisovné češtiny

22 Miloslav Sedláček: Týmaž, těmaže, nebo těmatéž očima?

Posudky a zprávy

27 František Cuřín: Slavistický sborník Karlovy university (Slavica Pragensia II, III)

31 Alois Jedlička: V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii

33 Jarmila Syrovátková: Jazykovědné příspěvky ve sbornících z konferencí

36 Helena Křížková, Blažena Rulíková: Nové sovětské práce o češtině

48 Jana Ondráčková: K sedmdesátinám profesora Bohuslava Hály

50 Jana Ondráčková: Soupis prací prof. Bohuslava Hály 1954—1963

Drobnosti

52 Vladimír Mejstřík: Z 22. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

54 Miloslava Knappová: O jazyce našich časopisů

57 Marie Těšitelová: K jazyku funkcionářských oběžníků

58 Antonín Tejnor: Ve vysílání Československé televize

60 Ladislav Janský: Jméno dítěte

61 Igor Němec: Tak jsme to projeli!

61 Jaroslav Machač: Dobře zpracoval míč a proměnil vyloženou příležitost

63 Karel Sochor: Chov skotu — těžký průmysl našeho zemědělství?

64 V. Kondrová: Nasmlouvané brambory

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 2

Články

65 Josef V. Bečka: Odstavce

74 Jaroslav Hubáček: Metaforické názvy v železničářské mluvě

81 Ivan Lutterer: Psychologie pojmenování a tzv. přezdívková jména místní

88 Emanuel Michálek: Komediální talent, či komedijní talent?

Posudky a zprávy

91 Alexandr Stich: Český jazyk ve sborníku „Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii“

95 Jarmila Syrovátková: K česko-bulharským jazykovým vztahům

96 Miloš Dokulil: Významná slovenská práce o rodu, čísle a pádu podstatných jmen

101 Zdeněk Skoupil: K vulgarizaci jazykového projevu ve škole i mimo školu

105 Věra Formánková: Významná práce z teorie překládání

108 Antonín Tejnor, Vladimír Ženatý: Z časopisů a novin

Drobnosti

113 Vladimír Mejstřík: Z 23. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

115 Radoslava Brabcová: K jazyku deníku Svoboda

118 Antonín Tejnor: Popularizační styl?

118 Josef Hrbáček: Společný předmět u dvou slovesných přísudků

120 Alexandr Stich: Plány jsou v návaznosti

121 Zdeněk Hlavsa: Trojnásobně snížit

122 Vladimír Mejstřík: Předpokládat se splněním plánu o měsíc dřív?

123 V. Kondrová: Záruka dobré kvality

124 Antonín Tejnor: Oxid, oxidace, oxidovat

125 Miloslav Sedláček: Zase jednou o psaní čárek

126 Miroslav Roudný: Rekreuji, prémiuji, fluktuuji

127 Igor Němec: Vzít rozum do hrsti!

128 Karel Sochor: Interhotel

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 3

Články

129 Hana Prouzová: Přivlastňovací přídavná jména na -ův, -in v současné češtině

143 Václav Machek: Hříběcí, či chřípěcí?

146 Slavomír Utěšený: Brumbáři a brundiváli

Posudky a zprávy

150 Antonín Vašek: Zastavení u nového terminologického sborníku

155 Adolf Kamiš: Studie ze slovenské historické lexikologie

158 Pavel Jančák: Dnešní čeština v kladském výběžku v Polsku

162 Věra Formánková: Dvě studie o jazyce literatury pro mládež

165 Miloslav Sedláček: K situaci v českém pravopise

168 Milan Romportl: Práce na pravidlech výslovnosti spisovné češtiny

171 Pavel Jančák: Počátky výzkumu městské mluvy

Drobnosti

175 František Cuřín: Tři poznámky k olympijským hrám v Innsbrucku

176 Miloslava Knappová: Náplň směrem k brigádám

177 Anna Jirsová: „Odbor technický rozvoj“?

178 Hana Prouzová: Prevence proti chřipce?

179 Zdeňka Sochová: Nemá z toho rozum

181 Antonín Tejnor: Teplota stoupla o 7 degů?

182 Jaroslava Krasnická: Prádelna — perna — prárna

184 Vladimír Mejstřík: Naše betonárka plní plán

184 Karel Sochor: Pásákář

185 Emanuel Michálek: Cenina

186 Miloslava Knappová: Vaším úkolem je provádět technické výpočty, nebo provádění technických výpočtů?

187 Zdeňka Sochová: Bude to dovést, bude se toho účastnit

189 Karel Sochor: Experimentální neboli pokusné sídliště

189 Emanuel Michálek: Mladí ležáci — staří žebráci

191 Karel Sochor: Pneumatika, nebo obruč, duše, nebo snad vzdušnice?

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 4

Články

193 Anna Jirsová, Hana Prouzová, Naďa Svozilová: Poznámky k mluvě mládeže

200 Běla Poštolková: Počešťování přejatých slov řeckého původu v lékařském prostředí

204 Josef Hrbáček: Posunutí podřadicí spojky dovnitř vedlejší věty

208 Slavomír Utěšený: Vlastní jména osob a zvířat u Čechů na jihu rumunského Banátu

Posudky a zprávy

217 František Cuřín: Výbor z české literatury husitské doby

221 Ivan Lutterer: Souborná zpracování staročeských osobních jmen a novočeských příjmení

227 Jaromír Spal: K výkladu místních jmen na Moravě

230 Antonín Vašek: Nad novým nářečním slovníkem

232 Vladimír Mejstřík: II. díl Slovníku spisovného jazyka českého ukončen (Z 24. sešitu SSJČ)

237 Alena Šimonková, Jaroslav Porák: Bohemistika ve sborníku věnovaném prof. W. Doroszewskému

244 Vilém Fried: Bohemistika a slovakistika ve Velké Británii

Drobnosti

247 Antonín Tejnor: Jak je to s plánem vlakotvorby?

248 Zdeněk Hlavsa: K obraznému vyjadřování v našich novinách

249 Antonín Tejnor: Byl to reportér, který…

250 Jaroslav Kuchař: Reagence na kritiku

251 Igor Němec: Být na prkně

252 Slavomír Utěšený: Ovádi a hovada

254 Slavomír Utěšený: Ještě k brundiválům

255 Růžena Buchtelová: Jak má správně znít výslovnost slova rekordman: [rekordmen], či [rekordman]?

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 5

Články

257 Milan Jelínek: Sedmdesátiny profesora Václava Machka

266 Zdeněk Hlavsa: Několik poznámek o užívání a významu tvarů množ. čísla podstatných jmen

274 Ernst Eichler (Lipsko): Slovanské prvky v bývalém německém nářečí města Mimoně

Posudky a zprávy

284 Alois Jedlička: Studie o spisovném jazyce

291 Alois Jedlička, Věra Formánková: Popularizující úsilí v slovenské jazykovědě

299 Alois Jedlička, Věra Formánková: Konference o jazyce a stylu současné slovenské prózy

302 Bohuslav Havránek: L. Kopeckij sedmdesátníkem

303 Slavomír Utěšený: J. Š. Kubín stoletý

Drobnosti

305 Miloslava Knappová: O jazyce našich časopisů

308 Zd. Hrušková: V Cambridži

309 Jan Chloupek: „Ideologické“ a „zemědělské plénum“

310 Antonín Tejnor: Reprezentanti a reprezentanty

311 Anna Jirsová: Odzbrojit o míč

311 Hana Prouzová: Pracovat se strojem?

Sdělení redakce

312 Poznámka