Časopis Naše řeč
en cz

Zpracující

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. N.) Psát »podniky „zpracující“ suroviny« není správné, protože přídavná jména s příponou -cí lze tvořit z přechodníku přítomného toliko od sloves vidu nedokonavého, jejichž děj může mít nějaké trvání, jak vyložila už NŘ. VI, 1922, 115n., a ne od sloves dokonavých, jako je právě sloveso zpracovati. Přítomný čas slovesa zpracovati má význam budoucí, a proto ve výraze »podniky zpracující suroviny« ani nemůžeme přídavné jméno »zpracující« nahradit, jak se zpravidla děje, vztažnou větou »které zpracují«, neboť tu neběží o to, zda ty podniky ony suroviny jednou zpracují, nýbrž o to, co dělají nyní. Musíme tedy v dotčeném výraze užít přídavného jména utvořeného příponou -cí z přechodníku přítomného nedokonavého slovesa zpracovávati, t. j. »podniky zpracovávající (= které zpracovávají) suroviny«.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8, s. 256

Předchozí Zasloužený : zasloužilý

Následující Karel Erban: Rytmus a metrum v českém verši