Časopis Naše řeč
en cz

»Zmíniti co«

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. J.) Ve větě »trestní řád nezmiňuje nikde státních úmluv« je slovesa zmíniti (bez se) s předmětem ve 4. pádě (zmiňuji co — nezmiňuji čeho) užito způsobem německým, nikoli českým. Sloveso zmíniti se bývalo odjakživa a je dosud v spisovném jazyce zvratné a pojí se s předložkovou vazbou o čem. Proto je nesprávné i příd. jméno zmíněný, kterým se mechanicky překládá něm. erwähnt místo uvedený, jmenovaný, dotčený atd., jak NŘ. už často vyložila. V Kottově slovníku sice čteme několik dokladů nezvratného slovesa zmíniti (ovšem s předložkovým pádem o čem) z doby obrozenské, ale to jsou doklady zcela ojedinělé a nejsou patrně nic jiného než pokus, který selhal. Ona věta tedy správně zní »trestní řád se nikde nezmiňuje o státních úmluvách«.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 160

Předchozí Zeyer

Následující Josef Bečka: O příslovci v nové češtině