Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč

Naše řeč je recenzovaný vědecký časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, anglicky a výjimečně i slovensky psané studie nejen o současné češtině, ale i o jejím historickém vývoji, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice a také spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. Tematizuje otázky jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.

Naše řeč vedle původních odborných studií přináší rovněž recenze a zprávy o novinkách české a zahraniční literatury a informuje o domácích i zahraničních vědeckých aktivitách. Specialitou časopisu je rubrika Drobnosti, která přináší původní vysvětlení nebo řešení konkrétního jazykového problému; obvykle se týká jednotlivého slova nebo omezeného souboru výrazů, někdy vykládá původ slov, komentuje jejich význam, stav v úzu apod. Drobnosti mají obsahem, kompozicí a formálními náležitostmi charakter odborné studie, jejich zaměření je však případové. Na konci každého čísla je připojen zpravidla jeden jazykový dotaz z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český a odpověď na něj.

Studie a drobnosti posuzují vždy alespoň dva recenzenti, recenze a kratší zprávy zpravidla jeden recenzent. Dotaz z jazykové poradny a odpověď na něj recenzním řízením neprochází. Recenzní řízení je vždy oboustranně anonymní.

Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce.

Všechny studie jsou opatřeny anglickým abstraktem, českými a anglickými klíčovými slovy a adresou autora.

Časopis vychází od roku 1916.

Naši řeč vydává Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Naše řeč je citována v databázích ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences) a Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

Bibliografické oddělení ústavu posílá dlouhodobě bibliografické příspěvky zahrnující články z Naší řeči do těchto mezinárodních bibliografií:
Linguistic Bibliography/Bibliographie linguistique (Leiden, Nizozemsko) – s anglickými klíčovými slovy a abstraktem;
Bibliografia Jȩzykoznawstwa Slawistycznego (Varšava, Polsko) – anotováno česky;
Modern Language Association of America – International Bibliography. Vol. 3: Linguistics (New York, USA) – s angl. klíčovými slovy
Year's Work in Modern Language Studies, kap. Czech studies: Language (Londýn, Velká Británie) – anotováno anglicky.

Naše řeč je on-line k dispozici v databázi CEEOL a v digitální knihovně AV ČR.

Časopis vychází pětkrát do roka. Cena jednoho výtisku je 50 Kč. ISSN 0027-8203 (tisk), 2571-0893 (online).

Příspěvky posílejte na adresu naserec@ujc.cas.cz, recenzní výtisky na adresu redakce: Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1.

Stránky http://nase-rec.ujc.cas.cz jsou archivovány ve WebArchivu - archivu českého webu (http://www.webarchiv.cz).