Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč

Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.  

Časopis vychází od roku 1916.

icmeler transfers

Naše řeč vedle původních odborných statí přináší rovněž recenze a zprávy o novinkách české a zahraniční literatury a informuje o domácích i zahraničních vědeckých aktivitách. Specialitou časopisu je krátký odborný žánr tradičně nazvaný drobnosti, který přináší původní, o vědeckou argumentaci se opírající vysvětlení nebo řešení určitého zcela konkrétního jazykového jevu; obvykle se týká jednotlivého slova nebo omezeného souboru výrazů, někdy vykládá původ slov, komentuje jejich význam, stav v úzu apod. Drobnosti mají obsahem, kompozicí a formálními náležitostmi charakter odborné stati, většinou o rozsahu dvou až tří stran. Na konci každého čísla je připojen zpravidla jeden jazykový dotaz z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český a odpověď na něj.

Stati a drobnosti posuzují vždy alespoň dva recenzenti, recenze a kratší zprávy zpravidla jeden recenzent. Dotaz z jazykové poradny a odpověď na něj recenzním řízením neprochází. Recenzní řízení je vždy oboustranně anonymní.

Všechny stati počínaje číslem 3/2008 jsou opatřeny anglickým abstraktem, českými a anglickými klíčovými slovy a adresou autora. 

Naši řeč vydává Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Bibliografické oddělení ústavu posílá dlouhodobě bibliografické příspěvky zahrnující články z Naší řeči do těchto mezinárodních bibliografií:
Year's Work of Modern Language Studies, kap. Czech studies: Language (London, GB) – anotováno anglicky;
Modern Language Association of America – International Bibliography. Vol. 3: Linguistics (New York, USA) – s angl. klíčovými slovy;
Bibliographie linguistique (Leiden, NL) – anotováno anglicky.

Naše řeč je on-line k dispozici v databázi CEEOL a v digitální knihovně AV ČR.

Časopis vychází pětkrát do roka. Cena jednoho výtisku je 50 Kč. ISSN 0027-8203.

Příspěvky a recenzní výtisky zasílejte e-mailem na adresu naserec@ujc.cas.cz, nebo poštou na adresu redakce: Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1.

Stránky http://nase-rec.ujc.cas.cz jsou archivovány ve WebArchivu - archivu českého webu (http://www.webarchiv.cz).