Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 1

Články

Libuše Čižmárová: K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918 (Příspěvek k 80. výročí vzniku Československé republiky)

16 Libuše Olivová-Nezbedová: Pomístní jména v Čechách vzniklá z českých exonym pro biblická zeměpisná jména

25 Hana Prouzová: Nejen o vazbách slovesa manipulovat

29 Milan Malinovský: Před Kristem, nebo před naším letopočtem?

Posudky a zprávy

39 Marie Čechová: Rétorika s nadhledem

42 Eva Hošnová: Znovu o ČJL

45 Jiří Kraus: Vyšla nová učebnice české stylistiky

47 Jarmila Bachmannová: Zvukový archiv nářečních textů

48 Naděžda Bayerová: K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka

Drobnosti

51 Jiří Kraus: Slovesa směřovat a směrovat v současném řečovém úzu

52 Vladimír Mejstřík: Přijmout někoho na pozici moderátora

53 Martina Ireinová: Chcete vyhrát lyžovačku?

54 Pavla Valčáková: Ovladovna

55 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 2

Články

57 Petr Mareš: „Krupař Vantoch, do you remember?“ Válka s Mloky jako vícejazyčný text

65 Ivana Kolářová: Některé významy a funkce sloves podívat se, koukat/kouknout se

72 Miloslav Vondráček: Příslovce a částice — hranice slovního druhu

79 Amr Ahmed Shatury: Titulky v psané publicistice (Srovnávací studie)

Posudky a zprávy

87 Jiří Kraus: Osmdesátiny Františka Daneše

88 Žofie Šarapatková: K jubileu Evy Havlové

90 Pavel Jančák: Podkrkonošský slovník

93 Lucie Hašová: Setkání mladých slavistů v Berlíně

94 Jiří Zeman: Mezinárodní konference Město a jeho jazyk

96 Michal Křístek: Sympozium Čeština — univerzália a specifika

98 Milan Harvalík: Sedmá konference Onomastika a škola v Brně

100 Karel Kučera: Za docentkou Janou Jančákovou

Drobnosti

103 Vladimír Mejstřík: Slovo centrum v současné slovní zásobě

104 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativa lipí a lipina v pomístních jménech v Čechách

107 Hana Konečná: Pane Tolstoj, pane Tolstoji, či pane Tolstý?

108 Boris Skalka: Canisterapie, workoholik, workholik? (Neologismi elegantiam linguae cruciantes)

111 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 3

Články

113 Jana Hoffmannová: Pragmalingvistický pohled na dopisy Karla Čapka

122 Diana Svobodová: Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace

127 Stefan M. Newerkla: Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti ‘World Wide Web’

139 Marie Janečková: K jazyku Daniela Vettera v cestopise Islandia…

Posudky a zprávy

147 Alena Jaklová: Slovenská publikace o jazyce, komunikaci a společnosti

150 Milan Harvalík: Nová publikace o českých zeměpisných jménech

153 Zdeňka Tichá: VI. konference o slangu a argotu v Plzni

155 Jana Matúšová: K životnímu výročí Ivana Lutterera

Drobnosti

158 Ludmila Uhlířová: Zohlednit a vtělit

160 Josef Šimandl: Insitní, in situ

162 Martin Drápela: Převezen na emergenci

163 Zdeňka Tichá: Lomítko

166 Milan Hrdlička: Palackého spisy

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 4

Články

169 Olga Müllerová: Úlohy moderátora v rozhlasovém diskusním pořadu Radiofórum

184 Jiří Hronek, Petr Sgall: Sbližování spisovné a obecné češtiny

192 Josef Hubáček: O metaforičnosti Komenského spisu Pres boží

203 Hana Konečná: Deklinace tvrdých adjektiv v nářečích

Posudky a zprávy

209 Radoslava Brabcová: Nová slova v češtině

211 Jitka Malenínská: Nová monografie o německých příjmeních Čechů

216 Emanuel Michálek: K vydání gramatiky Václava Jana Rosy v anglickém překladu

Drobnosti

218 Světla Čmejrková: O vysílání signálů

220 Zdenka Hrušková: Více, či méně čárek?

222 Martina Ireinová: Pojedete emhádou?

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 5

Články

225 Ludmila Uhlířová: O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně?

237 Anna Černá: Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (Pokus o sociolingvistický pohled)

245 Diana Svobodová, Eva Kavalová: O jazyce autorů graffiti, I.

250 Diana Svobodová, Eva Kavalová: O jazyce autorů graffiti, II.

Posudky a zprávy

255 Jan Chloupek: Třetí díl Českého jazykového atlasu

258 Alena Černá: Staročeský slovník po dvacáté druhé

261 Milan Jelínek: Další významný přínos k poznání českých barokních textů

264 Anna Černá, Ivana Svobodová: Poradenská činnost v Polsku

266 Zlatuše Braunšteinová, Miloslava Vajdlová: VIII. kolokvium mladých jazykovědců

Drobnosti

268 Zdenka Hrušková: Vánoce, Velikonoce, letnice

269 Milan Hrdlička, Alexandr Stich: Čech — Nečech

271 Z dopisů jazykové poradně