Časopis Naše řeč
en cz

Fotografovati, fotografie s letadla či z letadla

[Drobnosti]

(pdf)

-

(D. D.) Vznikl spor o to, zda se má psát tak či onak. Dříve než k němu zaujmeme stanovisko, uvědomme si vlastní význam obou předložek. Předložka s s 2. pádem označuje pohyb shora, zvláště s povrchu, dolů nebo vůbec pryč; bývá někdy opakem předložky na. V Gebaurově Skladbě (Hist. ml. IV, 490) je to řečeno takto: »Genitiv se s vyslovuje, s kterého předmětu (odkud?) se děj nese, a zvláště, od jehož povrchu se děj nese. Má význam protikladný proti na s lokálem… Z významu tohoto (místního) se vyvinuly přenesením některé jiné«. Předložka z naproti tomu značí směr z vnitřka, z okruhu nebo průběhu něčeho. Gebauer (IV, 505) to vyjadřuje takto: »Genitiv se z vyslovuje, z kterého předmětu (a zvláště, z nitra kterého předmětu, odkud?) se děj nese, něco se vyvozuje nebo jest. Směr opačný se vyjadřuje akusativem s v (staročesky) nebo genitivem s do (na př. jít v chrám, novočesky do chrámu). Z významu tohoto (místního) se vyvinuly další jiné.« Shodně s tímto výkladem učí i Gebaurova-Ertlova Mluvnice česká 2, 1926, 221, Gebaurova-Trávníčkova Přír. mluvnice 1930, 385 i NŘ. na mnoha místech (naposledy 18, 64). Záleží tedy na tom, co se má v onom výraze předložkou z (s) vyjádřiti, zda směr z vnitřka či s povrchu. Pokud víme, fotografuje se zpravidla buď z vnitřku letadla, a to je omezený prostor, paluba, z níž se fotograf podle potřeby vyklání a pracuje, anebo, zvláště u vojenských letadel pozorovacích, na nichž se pořizují filmové snímky celých dlouhých pruhů terénu, jest umístěn objektiv fotografického přístroje, pracujícího samočinně, v podlaze letadla, takže i tu se fotografuje z vnitřku letadla, a nikoli s jeho povrchu. Kdybychom si mohli představit letadlo jako plochu, bylo by ovšem správné psát s. Podobná otázka je, má-li se psát fotografovat s lodi či z lodi. Odpověď je nasnadě: buď s lodi nebo z lodi, podle toho, co chceme vyjádřit, zda s povrchu lodi (na př. s paluby, to je plocha) či z vnitřka lodi (na př. z kajuty, to je omezený prostor), — právě tak jako můžeme říci »se stolu i ze stolu, s hory i z hory, s peřiny i z peřiny« atd., podle toho, oč běží. Podle toho, co jsme pověděli, budeme tedy psát fotografovati, fotografie z letadla.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 155

Předchozí Dáma

Následující Jezditi s koňmi