Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 1

Články

Ivana Kolářová: Pozice, významy a funkce výrazu jak to (na materiále Českého národního korpusu SYN2000)

11 Stanislava Kloferová: Český jazykový atlas a výzkum běžné mluvy aneb Co máme a co nemáme

15 Jan Jirák: Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace

21 Petr Sgall: Poznámka k pojmu hyperkorektnost

26 Václav Cvrček: Za ještě tvrdší kodifikační diktát?

30 Milan Jelínek: O kodifikaci spisovné češtiny

Posudky a zprávy

33 Jan Chromý: Alexandra Sticha Jazykověda – věc veřejná

34 Josef Šimandl: Jak psát a jak nepsat česky

37 Ivana Kolářová: Predikativní a nepredikativní konstrukce v monografii Miloslava Vondráčka

40 Anna Černá: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy

43 Ludmila Uhlířová: Sofijská univerzitní mluvnice češtiny

47 Robert Adam, Ondřej Koupil: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005

49 Petr Nejedlý: Rozloučení se dvěma historiky jazyka

52 Pavel Jančák: Zemřela dialektoložka Marie Racková

Drobnosti

53 Michaela Lišková: Státní fiskus?

54 Ľubor Králik: K etymologii slovesa bendit (si), bandit

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 2

Články

57 Markéta Slezáková: Wow! To ‘sem teda nečekala! Oops! To ‘sem nechtěla! O cizích slovech, ale nejen o nich

73 Zdeňka Hladká: Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS)

Posudky a zprávy

89 Jaroslava Hlavsová: Monografie o osudech českého etnika v Texasu

91 Zuzana Hlubinková: Nová příručka o pravopisu

93 Alena Macurová: Studie z polské lingvistiky

94 Jan Chromý: Konference Čeština na internetu 2005

96 Hana Mžourková: 41. seminář slovinského jazyka, literatury a kultury

97 Petr Nejedlý: Polská konference o slovní zásobě slovanských jazyků

100 Marie Čechová: Olympiáda v českém jazyce a Karel Oliva

103 Rudolf Šrámek: K jubileu Miloslavy Knappové

Drobnosti

105 Josef Šimandl: O adjektivu zaumný; mezi řečí i ke slovům kameňák, sofistikovaný

109 Anna Černá: Suši a suši bar

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 3

Články

113 Ivana Bozděchová: Morbus professionalis (K motivovanosti českých názvů nemocí)

123 Josef Štěpán: K periferii současného souvětného systému se spojovacím výrazem co

140 Pavla Chejnová: Pochvaly a komplimenty

Posudky a zprávy

147 Ivana Bozděchová: Neologizmy v dnešní češtině

150 Diana Svobodová: Publikace o hybridních kompozitech

152 Markéta Pravdová: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích

157 Martin Prošek: Konference Polyslav IX

Drobnosti

160 Jiří Kraus: Slovo bulvár jako výsledek procesu výrazové ekonomie

163 Ladislav Janovec: Porno v současné češtině

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 4

Články

169 Alena Debická: Konkurence antikvy a kurzivy ve výstavbě uměleckého textu (M. Pujmanová: Předtucha)

180 Alena M. Černá: Vyjadřování množství léčiv ve staročeských lékařských textech

191 Stanislava Kloferová: Vy neznáte Cajzla? (K původu a významu přezdívky)

198 Robert Adam: Znovu a šířeji o formě kodifikace

Posudky a zprávy

204 František Štícha: Studie z vývoje novočeské syntaxe

206 Ludmila Uhlířová: O fragmentech „přirozeného“ obrazu světa v češtině aneb dobrodružství kognitivní lingvistiky

209 Jitka Malenínská: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech

211 Jarmila Bachmannová: Výzkum západoukrajinských nářečí a jejich zvukový archiv

213 Marie Janečková, Jarmila Alexová: Českobudějovická konference Komunikace – styl – text

215 Radka Čapková: XV. mezinárodní kolokvium mladých jazykovědců (7.–9. 12. 2005)

219 Jan Balhar: Pavel Jančák osmdesátiletý

Drobnosti

221 Kamila Smejkalová: Patio

223 Miloš Mlčoch: Řešit a řešení

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 5

Články

225 Markéta Pravdová: (Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny

234 Jan Chromý: Jiří Haller – osobnost české lingvistiky

242 Lucie Jílková: Krásný ztráty v knižní podobě a v korpusu DIALOG

Posudky a zprávy

258 Ludmila Uhlířová: Devadesáté narozeniny Naší řeči

260 Ludmila Uhlířová: Méně známá kapitola z historie pražské jazykové poradny

263 Hana Mžourková: Oratio et ratio (Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause)

Drobnosti

267 Petr Mareš: Bombastické ceny, úspěchy a kariéry

270 Ivana Svobodová: Tvarohomakový koláč

272 František Nepil: Z dopisů jazykové poradně