Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 1-2

Články

Karel Svoboda: O tak zvaných větách příčinných a účinkových

12 František Daneš: Vedlejší věty účinkově přirovnávací se spojkou než aby

22 Karla Kozlová: Soutěžení a závazek

26 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

30 Bohuslav Havránek: Český fonetik Bohuslav Hála šedesátníkem

Posudky a zprávy

33 František Váhala: Pravidla slovenského pravopisu

40 Karel Sochor: Přehled nových odborných slovníků

49 Miloš Helcl, František Daneš: Oslavy dvoustého výročí narození Josefa Dobrovského

56 Zdeněk Tyl: Z časopisů a novin

Okénko z naší poradny

63 md (= Miloš Dokulil): S jakým počátečním písmenem psát názvy správních oblastí?

Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 3-6

Články

65 Anna Křemenáková: Našemu učiteli

66 K pětasedmdesátým narozeninám prof. Dr Kvida Hodury

67 František Ryšánek: O domněle staročeském tahu - tieci, otahu - otieci

71 František Trávníček: K předmětovému infinitivu

73 Alois Jedlička: K jazykové a slohové stránce Tylových divadelních her

86 Bohuslav Havránek: K stylu Národních báchorek a pověstí Boženy Němcové

92 Jaromír Bělič: Jazyk v Havlíčkových Obrazech z Rus

103 Felix Vodička: Nerudův thematický a jazykový program v Poetických besedách

115 Slavomír Utěšený: Lidový jazyk v Stroupežnického „Našich furiantech“

124 František Daneš: Příspěvek k poznání jazyka a slohu Haškových „Osudů dobrého vojáka Švejka“

139 Rudolf Havel: Olbrachtovo zpracování Bidpajových bajek

144 Věra Formánková, Jarmila Rysová, Jarmila Syrovátková: Stylistické vrstvy slovníku v dílech Marie Majerové

152 Karel Horálek: K metodice stylistického rozboru

154 Jaroslav Zima: K stylistice mluveného projevu

165 František Kopečný: Má tvarové rozlišování přídavných jmen určitých a neurčitých v přísudku význam stylistický nebo mluvnický?

Posudky a zprávy

172 Františka Havlová: O jazyce knih pro mládež

179 Zdeněk Tyl: O jazyce literárních děl Aloise Jiráska

182 rd (= Redakce): Konference o odborných slovnících

Drobnosti

184 Dš (= František Daneš): Úcta ke klasikům a rozhlas

186 Dš (= František Daneš): Jedno souvětí

187 Há (= Františka Havlová): Uspěti

Okénko z naší poradny

189 vh (= František Váhala): Ještě jednou přídavná jména odvozená od cizích jmen místních

190 md (= Miloš Dokulil): Obyvatelská jména k cizím názvům osadním

Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 7-8

Články

193 Václav Machek: Výklady slov

198 Jaroslav Kuchař: Příspěvek k normalisaci hornického názvosloví

202 Václav Křístek: Suchar, sucharský, sucharství…

208 František Cuřín: Klicpera a Mácha

219 Jaromír Bělič: Moderní klasik o jazyku

Posudky a zprávy

224 Kvido Hodura: O jazykovém slohu

228 Milan Romportl: Nad slovenskou příručkou jevištní výslovnosti

231 Věra Michálková: Nová práce z oblasti lašských nářečí

235 Zdeňka Sochová, D. Žofková, Božena Zimová: Z Ústavu pro jazyk český

239 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

249 -cl (= Miloš Helcl): Anglo-francouzské kolonie?

251 Josef Jejkal: Čermná

252 -cl (= Miloš Helcl): Dlouhohrající desky

Okénko z naší poradny

254 vh (= František Váhala): Trhosvinenský, či trhovosvinenský?

255 Sr (= Karel Sochor): Kurník, perličník, krůtník, husník a kachník

Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 9-10

Články

257 Karel Janáček: Václav Machek šedesátníkem

262 Václav Vážný: Na okraj Machkovy práce o českých a slovenských jménech rostlin

275 Josef Filipec: Zaostati, zaostávati

280 Slavomír Utěšený: K charakteristice přechodné nářeční oblasti českomoravské a východočeské

Posudky a zprávy

292 František Trávníček: Poznámky ke knížce „O mluveném slově“

299 Alois Jedlička, František Daneš: Poznámky autorů ke kritice

304 Alois Jedlička: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

310 Red. (= Redakce), Jiří Hadrbolec: Úcta ke klasikům a rozhlas

Okénko z naší poradny

313 -cl (= Miloš Helcl): Spartakiáda s hlediska filologického