Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 1

Články

Miroslav Komárek: K šedesátinám Jaromíra Běliče

Jaroslav Voráč: O nářečí ve Strážově na Šumavě

Slavomír Utěšený: Několik slovníkových a slovotvorných inovací v mluvě severomoravské mládeže (Příspěvek k studiu jazykové situace v pohraničí českých zemí)

13 Jan Balhar: Formování městské mluvy v Opavě

19 Valerij Mokijenko: Problém krále Holce: historie - nebo jazyková hříčka?

24 Václav Křístek: K některým novějším posunům ve významu přejatých slov

28 Josef Hrbáček: Lexikální ekvivalenty, dublety a varianty

34 Vladimír Šmilauer: Burisony a raholina (Dvě poznámky k Slovníku spisovného jazyka českého)

36 Pavel Trost: Slova fucmuc a fucek, flák a flek

38 František Kopečný: Poznámka k tvarové stránce imperativu

Posudky a zprávy

40 Ivan Lutterer: Josef Jungmann dnešku

42 Milena Tylová: Bibliografický soupis publikační činnosti prof. Jaromíra Běliče

Drobnosti

55 Luděk Bachmannn, Slavomír Utěšený: Dva české nářeční texty

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 2

Články

57 Miloš Dokulil: K jednomu typu slovesných pojmenování

64 Josef Filipec: Využití odvozenin při určování mnohoznačnosti

67 Karel Svoboda: O časovém rozvrstvení přípustkových spojek v současné spisovné češtině

72 Igor Němec: Význam staročeské a nářeční slovní zásoby pro etymologii

74 Karel Horálek: Jazyk stylistické teorie

78 Věra Formánková: O češtině ve slovenských pohádkách Boženy Němcové

Posudky a zprávy

85 Helena Křížková: K novějšímu pokusu o výklad vztahu zájmena ten a on v češtině

89 Alois Jedlička: VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě

94 Slavomír Utěšený: Městská mluva v Českém jazykovém atlase

100 Marie Čechová, Karel Oliva: Soutěž „O češtině trochu jinak“

102 Redakce: K osmdesátinám Františka Horečky

103 František Horečka: Příspěvek ke vzniku některých příjmení na Valašsku

104 Ludvík Kuba: Odešel Břetislav Koudela

Drobnosti

106 Antonín Rubín: Polokošile

107 AS (= Alexandr Stich): Sázkové trízy

109 Běla Poštolková: Zakódovat informaci a zakódovat smysl díla

111 Jaroslava Krásnická: Chodit hyjtú

112 Pavel Trost: Původ slova bankál/bangál

112 Alena Polívková: Jak skloňovat podstatné jméno šprot?

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 3

Články

113 Františka Havlová: Ivan Olbracht a nářečí

122 Radoslava Brabcová: Stylová charakteristika slovní zásoby v mluvených projevech

127 Dušan Šlosar: Slovesný vid v nářečích na Moravě a ve Slezsku

135 Adolf Kamiš: K některým nářečním lexikálním prvkům v městských knihách lounských z 16.—18. století

139 Karel Kučera: S ženou na pouť do Kyjova

142 Teodora Alexandru (Bukurešť): Lexikální prvky rumunského původu ve Slovníku spisovného jazyka českého

149 Josef Skulina: Zdvojené předložky do + na, na + pod, kolem + do, pod + za v českém nářečí na území rumunského Banátu

Posudky a zprávy

153 Vladimír Šmilauer: Etymologický slovník slovanských jazyků

156 Josef Štěpán: Sborníky pražské pedagogické fakulty

159 Slavomír Utěšený: První souborná práce o vlastních českých nářečích v rumunském Podunají

Drobnosti

162 František Cuřín: Staré svědectví o východočeském nářečí

164 Bohumil Malotín: K současné výslovnosti souhlásky v na Novobydžovsku

165 Antonín Rubín: Lokáč a taluta

167 Dagmar Přidalová: Ještě „O slovese chtíti“

168 MR (= Miroslav Roudný): Kulajda

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 4

Články

169 Bohuslav Havránek: Květen, máj

175 Alexandr Stich: Zůstávám s pozdravem (Příspěvek k sociolingvistice českých zdvořilostních obratů.)

183 Jana Jančáková: Frekvence základních obecně českých hláskoslovných jevů v nářečních projevech

191 Pavel Jančák: Frekvence hlavních hláskoslovných znaků v mluvě pražské mládeže

200 Janusz Siatkowski: Bezpředložková spojení v nářečí kladských Čechů

Posudky a zprávy

208 Jiří Novotný: Významná kniha o českém souvětí

214 Ludmila Švestková: Výslovnostní slovník přejatých slov před ukončením

217 Jiří Kraus: Třikrát o řečnictví v češtině a ve slovenštině

Drobnosti

222 František Svěrák: K původu jména babyka

223 Alena Polívková: Jak skloňovat podstatná jména poledne, dopoledne a odpoledne

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 5

Články

225 Alexandr Stich: Jan Neruda jako teoretik a praktik jazykové kultury

243 Marie Krčmová: Protetické v v brněnské městské mluvě

Posudky a zprávy

249 Alois Jedlička: Odhalení pamětní desky prof. dr. Q. Hodurovi v Litomyšli

251 J-T (= Alois Jedlička, Antonín Tejnor): Chvála jazyka (Na okraj XVIII. Šrámkovy Sobotky)

256 Josef Hrbáček, Alois Jedlička: O inovačních procesech a tendencích v současných spisovných jazycích slovanských

258 Jiří Damborský: Slovenská lexikológia II

262 Zdeňka Hrušková: Drobné úpravy v novém vydání Pravidel českého pravopisu

263 Josef Filipec: Zemřel Alois Získal

265 Igor Němec: Za Františkem Šimkem

266 Josef Štěpán: Slovenská kniha o složitém souvětí

Drobnosti

270 Alena Polívková: Bangladéš

271 Alena Polívková: Z Helsink i z Helsinek