dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 1

Články

Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 2.

19 Olga Müllerová, Eva Havlová: Poznámky k textové výstavbě rozhlasového pořadu Dobré jitro

26 Jiří Rejzek: K formální adaptaci anglicismů

31 Eva Schneiderová: K užívání zájmena ten (v přívlastkové pozici) v mluvených projevech

38 Boris Skalka: In marginem sémantiky českého výrazu ocas (Poznámka k článku E. Havlové, NŘ 75, 1992, s. 31-34)

Posudky a zprávy

41 Alena Polívková: Pravidlá slovenského pravopisu

43 Daniela Škvorová: Na okraj čapkovské konference

45 František Štícha: Konference o němčině jako mezinárodním jazyce v Evropě

Drobnosti

48 Libuše Olivová-Nezbedová: Přídavná jména přivlastňovací tvořená příponou -ův z adjektivních příjmení

49 Jiřina Hůrková, Alena Polívková: Albertville

51 Naďa Svozilová: Hlavní protagonista?

51 Naďa Svozilová, Ludmila Uhlířová: Bez toho, aby / že versus aniž

53 Alena Polívková: Lobby, lobbista, lobbismus

53 Ivana Svobodová: Přehršel

55 Alena Polívková: Rafting

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 2

Články

57 Miloslav Sedláček: K vývoji českého pravopisu. Část 1.

72 Ondřej Hausenblas: Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny

75 Jana Hoffmannová: Funkce a významy výrazu prosím v mluveném dialogu

83 Jaroslava Hedvičáková: K dramatickému pokusu Jana Erazima Vocela

90 Jiří Kraus: Jungmannův slovník stále živý

Posudky a zprávy

92 Eva Hošnová: Komplexní jazykové rozbory

94 Ludmila Uhlířová: Úvod do psycholingvistiky

98 Renata Blatná: Šmírbuch aneb nekonvenční Slovník nekonvenční češtiny

100 Eva Macháčková: Sté výročí úmrtí Jana Nerudy

Drobnosti

103 Ivana Bozděchová: Diskosloženiny

104 Emanuel Michálek: Věčné stany

105 Dana Flídrová: Airbrush

107 Alena Polívková, Jiřina Hůrková: Leasing, leasingovat?

109 Libuše Olivová-Nezbedová: Umrlčí cesta, Umrlčice apod.

111 Miloslav Sedláček: Bez třech a čtyřech?

112 Eva Macháčková: Dopadlo to tak, jak to dopadlo

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 3

Články

113 Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 3.

126 Miloslav Sedláček: K vývoji českého pravopisu. Část 2.

139 František Daneš, Jiří Kraus: K současnému stavu jazykové kultury a kultury dorozumívání vůbec

142 Eva Macháčková: K oblibě spojek v podmínkovém souvětí

146 Zdeněk Salzmann: Přezdívky v Bigăru: příspěvek k antroponymii česky mluvící vesnice v jihorumunském Banátu

Posudky a zprávy

157 Jana Hoffmannová: O jazyce a stylu (nejen anglické) populární literatury

162 Zdeňka Hladká: Co s obecnou češtinou?

165 Inka Němečková, Daniela Škvorová: Životní syntéza českého stylistika

167 Běla Poštolková: Stane Suhadolnik (1919—1992)

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 4

Články

169 František Štícha: O jazyce Miroslava Horníčka (Věnováno Miroslavu Horníčkovi k 75. narozeninám)

179 Marie Čechová: Kulturní frazeologie v současné komunikaci

184 Světla Čmejrková: Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak beze mne (O básnickém kánonu reklamy, zejména televizní)

192 Neil Bermel: Sémantické rozdíly v tvarech českého lokálu

199 Miloslava Knappová: Systém příjmení užívaných v českých zemích

205 Libuše Olivová-Nezbedová: Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen vlastních

211 Lumír Klimeš: Příprava obrany ČSR v letech 1933—1938 a její odraz v soustavě sdružených pojmenování

Posudky a zprávy

215 Věra Vlková: Průvodce kvantitativní lingvistikou

219 Eva Schneiderová: II. kolokvium mladých jazykovědců

221 Jiří Kraus: Životní výročí profesora Milana Jelínka

Drobnosti

223 Ludmila Uhlířová: Ombudsman

223 Alena Polívková: Pizza, pizzerie

224 Lumír Klimeš: Přednosta stanice a traťová distance

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 5

Články

225 Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 4.

241 Ludmila Uhlířová: Příspěvek k vývojové dynamice větných vzorců v češtině

251 Miloslav Sedláček: 150 let Jungmannova Napominatele

259 Jana Matúšová: Slovo stezka a souznačné názvy v pomístních jménech v Čechách

Posudky a zprávy

266 Jitka Chotovinská: Nové vydání spisu Tomáše ze Štítného Řeči besední

268 Jiří Kraus: Stručně k letošním lingvistickým výročím

Drobnosti

270 Ivana Svobodová: Ze soudní síně aneb spor o vrátka

271 Emanuel Michálek: Z dílny staročeského slovníkáře