Časopis Naše řeč
en cz

S tím, že

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. H.) V úředních spisech se často vyskytují věty obsahující stereotypní formuli »s tím, že«, »s tím, aby«, na př.: »Ředitelství té neb oné školy na vědomost s tím, aby připojený dekret odevzdalo učiteli X. Y. a aby jeho osobní výkaz zaslalo ředitelství školy v Z.« Není to způsob nesprávný. Mluvnicky jej dobře vyložíme jako elipsu, vzniklou z úplného výrazu »s tím uložením, příkazem, podotčením a pod., že…, aby…« I když se podobný výraz shledává v úřední němčině, není třeba viděti v tomto českém způsobu germanismus, neboť vychází přímo z české půdy a má mnoho analogií. Tak na př. říkáme obecně, že někoho předčíme v tom, že dovedeme něco lépe (místo v [tom] umění, že…), nebo že chyba je v tom, že se to stalo beze svědků (místo chyba je v [tom] faktu nebo v [té] okolnosti, že…), atd. V takovýchto případech zpravidla elipsu příslušného jména ani nevnímáme a zájmeno ten ukazuje prostě k tomu, co následuje v další větě. Tímto způsobem se užívá zájmena ukazovacího nejen v češtině, nýbrž i v mnohých jazycích jiných, a není třeba báti se ho.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 223

Předchozí O.: Studentská jména dávaná profesorům

Následující Ukázky z mluvy koňských dohazovačů