Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 1

Články

Jana Matúšová: Jak čteme a píšeme naše příjmení

Jarmila Bachmannová: Okrajové úseky severovýchodočeské nářeční oblasti z pohledu celočeského (Na materiálu korespondenční ankety ÚJČ)

20 Josef Štěpán: Bohumil Hrabal a regionální jazykové jevy

Posudky a zprávy

30 Pavel Jančák: Nad závěrečným, pátým svazkem Českého jazykového atlasu

37 Jana Pleskalová: První svazek Slovníku pomístních jmen

40 Olga Müllerová: Soukromá korespondence jako svědectví doby i zdroj poznání současné češtiny

44 Jana Bílková, Ivana Kolářová: Srovnání českých a německých jazykových prostředků v publikaci Františka Štíchy

47 Robert Adam, Ondřej Koupil, Václav Petrbok: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006

Drobnosti

50 Petr Nejedlý: Rejčert aneb rýchart

52 Ludmila Uhlířová: Kra, kerný a krahový

53 Jan Králík: Úřad městyse v městysu

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 2

Články

57 Ladislav Janovec: K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině

67 Diana Svobodová: Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu

81 Alena M. Černá: Hloupý jako sádlo a stydlavý jako skopový lůj (Sonda lingvistická a kulturně-historická)

Posudky a zprávy

94 Stanislava Kloferová ml.: Dvě práce srovnávající českou a polskou slovní zásobu aneb Jak vytáhnout bohemistu/polonistu z bláta / Jak wyciągnąć bohemistę/polonistę z bagna

97 Ivana Bozděchová: Nová kniha o internacionalizaci v polské slovotvorbě

99 František Štícha: Vágnost jazyka

101 Hana Goláňová: Zlínská konference ke 100. výročí úmrtí Františka Bartoše

103 Eva Hošnová: Vzpomínka na Josefa Hrbáčka

Drobnosti

105 Milada Homolková: Jak zní (a jak se píše) šesté přikázání?

107 Lucie Jílková: Svatební list – překlad na půl cesty?

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 3

Články

113 Marie Čechová: Prostorové motivy ve frazémech

123 Jan Chromý: Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny

132 Petr Sgall, Václav Cvrček: O názorové pluralitě a hledání konsenzu v lingvistice

136 František Štícha, Pavla Chalupová: Aljašan nebo Aljaščan? aneb O tvarové variantnosti jmen obyvatelských

Posudky a zprávy

147 Jiří Kraus: Nápaditá studie o reklamní češtině

150 Jaroslava Hlavsová: Na okraj nové práce o teorii jazykové kultury

153 Zuzana Hlubinková: Druhý díl pravopisné příručky

155 Katarína Čermáková: Nové přístupy k slovanské modalitě

159 Šárka Tůmová: 6. mezinárodní vědecká konference o komunikaci (Banská Bystrica 13.–15. 9. 2006)

161 Ludmila Zimová: Životní jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.

164 Alena M. Černá: Zpráva o internetové aplikaci Vokabulář webový

Drobnosti

165 Anna Černá: Piraňa

167 Richard Straberger: Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 4

Články

169 Jan Kořenský: Jaké gramatiky češtiny dnes a zítra?

174 Martin Prošek: Konstanty a proměnné morfologických dotazů v jazykové poradně

195 Markus Giger: Jít s sebou a podobná spojení v ČNK a na internetu

Posudky a zprávy

203 František Daneš: „Slovník roku 2006“

207 Iva Nebeská: Co čeština vypovídá o proměnách společenského klimatu?

209 Hana Konečná: Jako třetí – Otisky

211 Petra Přadková: Publikace o slovanských názvech povolání

213 Jindřiška Svobodová: Syntax a jej vyučovanie III

215 Radka Čapková, Šárka Tůmová: XVI. kolokvium mladých jazykovědců (Častá-Papiernička 8.–10. 11. 2006)

218 Alena Jaklová: K významnému životnímu jubileu Jana Kořenského

Drobnosti

221 Josef Štěpán: Frazém než bys řekl švec a jazykový obraz světa

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 5

Články

225 Kamila Smejkalová: Ženská osobní jména v morfologickém systému češtiny

237 Josef Šimandl: Proměny pohledů na slovo plemeno (a trochu i na reprezentativní korpusy)

247 Richard Straberger: K jednomu typu nepravých vedlejších vět vztažných

Posudky a zprávy

258 František Štícha: Knížka o valenci českých adjektiv

260 Alena Jaklová: Leoš Šatava o jazykovém chování a etnické identitě Lužických Srbů

261 Jan Volín a kol.: Poznání za mřížemi

266 Eva Hošnová: Český jazyk a literatura, ročník 53–56

Drobnosti

270 Lucie Jílková: Co to znamená, když je článek (na Wikipedii) pahýl?

272 Z dopisů jazykové poradně