Časopis Naše řeč
en cz

Nejasnost v školských osnovách

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nové učebné osnovy pro měšť. školy (Věstník min. šk. a nár. osv. XIV, str. 102) předpisují pro 2. třídu »obrazy z dějin středního věku se zřetelem k dějinám domácím«. Obdobně pro 3. třídu »obrazy z dějin nového věku se zřetelem k dějinám domácím«. V tomto vymezení není mezi určujícími členy znaménka, takže tu patrně vzniká poměr podřaděnosti, t. j. nikoli obrazy, ale střední věk (anebo nový) má býti pojat se zřetelem k dějinám domácím. Uplatňuje se tu pak ovšem jiná periodisace dějin, nežli bývalo, t. j. nikoli z dějin všeobecných, nýbrž z dějin domácích, jak ji vymezil na př. prof. Pekař a j. Je to pak v souhlase s výměrem celkového úkolu i 1. třídy, kde se všude zdůrazňují »dějiny vlastního národa«. Avšak v tomto smyslu chápe text osnov jen menšina učitelstva, jak je vidět i z toho, že ze čtyř nově vyšlých učebnic (zatím 1. dílu) drží se tři rozdělení dějin všeobecných a jen jediná dějin domácích. Také již loni v diskusi denního tisku (Nár. osvobození) byla zřejmá bezradnost. Bylo by tedy ve veřejném zájmu, kdybyste v Naší řeči« hned v 1. čísle vysvětlili, jak rozumět uvedenému textu osnov, které pro 2. třídu právě letos vcházejí v život. Učitelský tisk by se asi postaral o další publikaci. Podotýkám, že podrobné osnovy pražské předpisují probírati starý, střední i nový věk se zřetelem k dějinám domácím, ale o jiných mi to není známo.

Lad. Horák (také jménem jiných)

Možnost dvojího výkladu u tohoto místa je zajisté způsobena nejasnou, příliš abstraktní stylisací. V takovémto případě ovšem ani jazykový odborník nedovede poznati, co původce textu vskutku zamýšlel. Zůstáváme-li při doslovném znění citátu, musíme souhlasit s výkladem, který podává p. kol. Horák, t. j. že se dodatek »se zřetelem k dějinám domácím« týká pojetí dějin středního (nového) věku. Avšak nemůžeme říci, zamýšlel-li původce osnov opravdu vložiti do svého textu tento smysl. Bylo by dobře, kdyby o tom podal informaci příslušný školní úřad, neboť, jak je vidět, má tato nejasnost v osnovách velký vliv na celé vyučování dějepisu na školách měšťanských.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8, s. 254

Předchozí Dr. Josef Šmahel: Kocanda

Následující Předmětný