Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 1

Články

Alois Jedlička: K sedmdesátinám akademika Bohuslava Havránka

13 Karel Hausenblas: Slovesná kategorie výsledného stavu v dnešní češtině

28 Petr Sgall, A. Trnková: K metodám zkoumání běžně mluvené češtiny

35 František Váhala: Indonésan, ale Liberijec (K tvoření vlastních jmen obyvatelských)

Posudky a zprávy

40 Ludmila Švestková: Knížka o technice jevištní řeči

43 Miloslava Rejmánková: Praktická slovenská stylistika

46 Blažena Rulíková-Havlová: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

50 Jaroslav Machač: O jazyku časopisů a novin

52 František Váhala: Přemnožit a přeplnit

53 Miloslava Knappová: Navýšit

54 Libuše Nezbedová: Peliny,

Okénko z naší poradny

55 Jaroslav Machač: Posudek na někoho, nebo o někom?

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 2

Články

57 Jiří Blažek: Příslovce dokonce v dnešní češtině a jeho historický vývoj

65 Jan Chloupek: Tvary třetí osoby mn. č. přít. času ve východomoravských nářečích

71 Ernst Eichler (Lipsko), Václav Machek: K etymologii slova svačina

Posudky a zprávy

75 Ivan Lutterer: Problémy marxistické jazykovědy

80 Alexandr Stich: Český frekvenční slovník

86 Milan Jelínek: Lexikologická a stylistická studie o expresivitě slova

91 Sáva Heřman: Nový slovinský pravopis

93 František Cuřín, Alena Šimonková, Alfons Welter: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

104 Miloslava Knappová: K jazykové stránce některých kuchařských příruček a návodů

105 František Váhala: Autokempink a trempink

107 František Svěrák: K původu slova fakan, fagan

109 Josef Polák: Trha, trhák a trojí význam slova trhan

Sdělení redakce

112 Oprava

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 3

Články

113 František Daneš: Konfrontační souvětí se spojkami jestliže, zatímco, aby, když

130 Antonín Tejnor: Bessemerova, Besemerová nebo Bessemerská ocel?

136 Věra Michálková: K polovětným konstrukcím v nářečí

Posudky a zprávy

145 Karel Hausenblas: Monografie o českém infinitivu

151 Blažena Rulíková: Diskuse o úpravě ruského pravopisu

155 Red. (= Redakce): Ohlas životního jubilea akad. Bohuslava Havránka

158 Alois Jedlička: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

160 Hana Prouzová: O jazyce novin

163 Antonín Tejnor: Souběh

164 Hana Prouzová: Obslužný — zotavný

165 Josef Filipec: Víte, co je to pletáž a kusáž?

166 František Cuřín: Semel a jiné názvy dětských her

168 Karel Richter: Jak psát složené zkratky a značky?

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 4

Články

169 Josef Hrbáček: Opakování stejných předložek v několikanásobných předložkových výrazech

179 Běla Poštolková: Latinské názvy v českých lékařských textech

185 Marie Těšitelová: Slovník starých českých mlýnů

Posudky a zprávy

193 Zdeňka Sochová: Kopečného Slovesný vid v češtině

200 Přemysl Hauser: K vydání slovníku hornického názvosloví

205 František Hladiš: Péče o výslovnost přejatých slov v češtině

209 Jiří Cejpek: Jazykověda v pražské Lidové universitě

Drobnosti

211 Zd. Hrušková: Jazyk časopisů a novin

216 Vladimír Mejstřík: Z 20. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

220 Slavomír Utěšený: Křížení názvů pro pavouka a brouka v nářečích

223 V. Kondrová: Zdravotní kulturnost

Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 5

Články

225 Antonín Dostál: 1100 let tradice spisovných jazyků slovanských

229 Milan Jelínek: Podstatná jména slovesná se zvratným zájmenem

237 Jaroslav Porák, Stanislava Poráková: K problematice překládání ruské publicistické literatury

242 Igor Němec: O původu místních jmen Střekov, Postřekov a Strečno

Posudky a zprávy

248 Ivan Lutterer: Základní příručka toponomastického studia

251 Eva Tlustá, Jaromír Nigrin, Jitka Štindlová: Dvě učebnice češtiny pro cizince

256 Ludmila Švestková: Výrazný přednes

258 Václav Vážný: K pětasedmdesátým narozeninám doc. dr. Aloise Gregora

262 Red. (= Redakce): Za kulturu české řeči

263 Vladimír Mejstřík: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

265 Vladimír Mejstřík: Z 21. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

268 V. Kondrová: Dopad

269 Hana Prouzová: Přijmeme stavebního dozora?

271 Miloslava Knappová: Zelenou ulici uplatnění zásob

271 Miloslava Knappová: Těreškovová, nebo Těrešková?