Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 1

In Memoriam

Redakce: Zemřel akademik Bohuslav Havránek

Články

Václav Křístek, Jaroslav Kuchař: Některé aktuální otázky teorie spisovného jazyka

Blažena Rulíková: K charakteru větné stavby současných odborných projevů

18 Emil Dvořák: Rozhlasové zprávy z hlediska jazykové kultury

25 Eva Havlová: Několik méně známých zoologických termínů

28 Jaroslav Kuchař: Doplněk k článku v Naší řeči

Posudky a zprávy

30 Miroslav Komárek: Za Jaromírem Běličem

32 Milada Homolková: Brněnská historická mluvnice

36 Alena Fiedlerová: Ze sedmého sešitu Staročeského slovníku

40 Josef Hrbáček: Nový svazek sborníku Filologické studie

42 Zdenka Rusínová: České nářeční texty

44 Jiři Kraus: O jazykové výchově a jazykové kultuře v Japonsku

47 Vladimír Šmilauer: Sedmdesát let Jaroslava Jelínka

Drobnosti

51 Dš: Ředitel — řiditel?

51 Ludmila Švestková: Krchňák

53 Ludmila Švestková: Hubnout, chudnout, spadávat se

55 Emanuel Michálek: Letora

56 Pavel Trost: Heble

56 Pavel Trost: Vachrlatý

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 2

Články

57 Olga Müllerová: O jazykovém přizpůsobování partnerů v dialogu

68 Věra Vlková: Váha, hmotnost a nová soustava jednotek SI

73 Josef Hubáček: Stylová platnost variantních podob příslovcí v Komenského Labyrintu

83 Antonín Rubín: Metajazykové přezdívky v jihozápadočeských nářečích

89 Jaroslav Kuchař: Rozbor jazyka Týdeníku aktualit

Posudky a zprávy

101 František Cuřín: Podnětná práce o slovní zásobě 18. století

102 Alena Polívková: Jazyková kultura v Krakově

Drobnosti

104 František Daneš: Dnešní očekávané události?

106 Běla Poštolková: Lentilky, nebo čočky?

107 Igor Němec: Oprátka

108 Josef Brambora: Doň, veň, seň, naňž

109 Jaroslava Hlavsová: Kloudný, kalý, plechý

111 Ludmila Švestková: Máte spicha?

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 3

Články

113 František Štícha: Substantiva deminutivní formy s lexikalizovaným významem

127 Karel Svoboda: K pojetí nedokonavosti a dokonavosti českých sloves

133 Naděžda Svozilová: Ke skloňování cizích vlastních jmen osobních zakončených na -u, -ú

140 Miloslava Knappová: Josef i Jozef, Regína i Regina (Doplněk pravopisné kodifikace rodných jmen)

144 Emanuel Michálek a kol.: Pomsta a trest

154 Slavomír Utěšený a kolektiv: Ďaha, žaha, dyha, duna, šuma aj.

Posudky a zprávy

159 Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Lingvistika a informatika

163 Eva Pokorná, Karel Oliva: Statistický lexikon obcí ČSSR 1974 a čeština

Drobnosti

167 Pavel Trost: Popeláři a smetař

167 Pavel Trost: Bez a šeřík

167 Pavel Trost: Valcha

167 Antonín Tejnor: Detáš?

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 4

Články

169 Redakce: Zdeněk Nejedlý a jazykověda

174 Miluše Hančilová: K novým překladům Sebraných spisů V. I. Lenina

183 Bohumír Dejmek: Postavení městské mluvy v současné jazykové situaci

192 Emanuel Michálek: Přemysl Otakar II. a počátky spisovné češtiny

194 Hana Lincová: K repertoáru přípustkových spojek v 60. a 70. letech 19. století

Posudky a zprávy

204 Jaroslav Machač: Nová příručka pro jazykovou praxi

208 Blažena Rulíková: Sborník prací z konference o překladu odborného textu

212 Alena Fiedlerová: Z osmého sešitu Staročeského slovníku

216 E. M.: Poznámka

Drobnosti

217 Vladimír Mejstřík: Pepř, nebo paprika?

219 Alena Polívková: Poznámka o rodu místních jmen typu Olomouc, Boleslav, Litomyšl

220 Alena Polívková: Bratislavský hrad

221 Naděžda Svozilová: Ochutnali jste albánskou hurmu (kaki)?

222 Josef Štěpán: Jak je to se zkratkou CZV?

222 Alena Polívková: Dyslektická škola

223 Mojmír Otruba: Jazyková poradna roku 1602

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 5

Články

225 Alois Jedlička: Za akademikem Bohuslavem Havránkem

233 Emanuel Michálek: K rozvoji české slovní zásoby v době Karlově

241 Josef Štěpán: K jazykové stránce, zvláště k ornamentálnosti překladu Vita Caroli

Posudky a zprávy

251 Josef Hrbáček: K šedesátinám Václava Křístka

254 Slavomír Utěšený: Památce prof. Boženy Zimové

256 Antonín Tejnor: Nová sovětská publikace o odborném názvosloví

262 Alena Polívková, Jiří Kraus: O jazykové normě z hlediska statistiky

265 Jiřina Novotná-Hůrková: Knížka o uměleckém přednesu

Drobnosti

268 Pavel Trost: Cimbuří

268 Pavel Trost: Fijón

269 Pavel Trost: Havrlant

269 Igor Němec: Jmění

270 Milada Homolková, Hana Pelešková: Reedovat, či reeditovat?

271 Alena Polívková: Nice, nebo Nizza?

272 Alena Polívková: Injektážník