Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 1

Články

Karel Hausenblas: Vlastní jména v umělecké literatuře

13 Miloš Dokulil: Domácké podoby rodných a příbuzenských jmen na -i (y)

21 Emanuel Michálek: Z dějin předobrozenecké češtiny

Posudky a zprávy

26 František Cuřín: Sedmdesátiny univ. prof. Františka Svěráka

27 AS (= Alexandr Stich): Skon Oldřicha Králíka

28 Antonín Tejnor: Dvě popularizační knížky o českém jazyce

31 Olga Müllerová: Sborník k šedesátinám Eugena Paulinyho

36 Pavel Jančák: Nad první monografií o mluvě středočeského města

43 Alena Fiedlerová: Z šestého sešitu Staročeského slovníku

47 Jana Jančáková, Olga Martincová: Znovu o inovačních procesech a tendencích v současných spisovných jazycích slovanských

51 Marie Čechová, Karel Oliva: Podporujeme zájem žáků o český jazyk

Drobnosti

53 Anna Jirsová: Konkurs

53 Eva Macháčková: Poradna učitelů, pro učitele, nebo učitelská poradna?

54 Miroslav Roudný: Novákovi, Pokorných

54 Jaromír Spal: Perčatkinová spadla?

55 Pavel Trost: Slova ofina a placka

55 Pavel Trost: Staré sloveso fintovati a fintit

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 2

Články

57 Jiří Novotný: Porušování členské sounáležitosti v současné spisovné češtině

68 František Štícha: Vypouštění částice se v koordinovaném a závislostním spojení zvratných sloves

77 Zdeňka Sochová: Pravopisná úprava sloves a jiných slov s předponami s(e)- a z(e)-

83 Eva Pokorná: K různým podobám a typům jmen států

87 Emanuel Michálek: K českým spisům Tadeáše Hájka z Hájku

Posudky a zprávy

90 Antonín Tejnor: Anglicismy v odborném vyjadřování

94 Alena Polívková: Několik informací o rozvíjení jazykové kultury ve Varšavě

95 Jaroslav Toman: Bulharská vysokoškolská učebnice českého jazyka

98 Miloslav Churavý: O slangu v městské dopravě

Drobnosti

101 Igor Němec: Z vývoje českého jazyka

103 Emanuel Michálek: Jezinka

104 Jaromír Spal: Cimbura a limburáky

105 Miroslav Roudný: Rozdílnosti české a slovenské slovní zásoby

107 Jiřina Novotná-Hůrková: O výslovnosti názvů vín

108 Vladimír Mejstřík: Chalupáři

109 Milada Hořejšová, Redakce: Design

112 ZS (= Zdeňka Sochová): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 3

Články

113 Adolf Kamiš: K českému překladu Manifestu komunistické strany z r. 1893

118 Igor Němec: Vztah centrum — periférie v lexikálním vývoji

125 Blažena Rulíková: K jednomu typu přívlastkových vět uvozených výrazem jak

132 Zdeňka Sochová: Nová pravopisná úprava předložek s(e) a z(e)

136 Miroslav Roudný: Paralelní vývoj českého a slovenského názvosloví mluvnického

143 Teresa Z. Orłośová, Miloslav Sedláček: Polská ženská příjmení v češtině

Posudky a zprávy

149 František Kopečný: Úvod do etymologie

153 Slavomír Utěšený: Český jazykový atlas a český podíl na Slovenském jazykovém atlase

158 Běla Poštolková: Čeští lingvisté o odborné terminologii

161 Redakce: Zemřel František Horečka

Drobnosti

162 Antonín Rubín: Máte kalhoty z Janova, anebo z Nîmes?

163 Antonín Rubín: Dva interfacy, nebo interfaky, dva interfejsy, nebo interfejzy?

164 Věra Procházková: Z domažlických nadávek a oslovení

168 EM (= Eva Macháčková): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 4

Články

169 Karel Horálek: Vilém Mathesius jako filozof jazyka

175 Anna Krejzová: O francouzském „jazykovém zákonu“

184 Ludmila Uhlířová: K poloze příklonek ve vedlejších větách spojkových

191 Jiří Blažek: K významu a vzniku předložkového výrazu ve světle čeho

196 Libuše Kroupová: K tvaroslovným údajům v novém Slovníku spisovné češtiny

202 František Kopečný: Není obrok jako obrok

Posudky a zprávy

208 Karel Svoboda: Ještě o obojetných souhláskách a písmenech

211 Jiří Kraus: Zajímavý příspěvek korespondenční praxe jednacímu stylu

213 Alena Polívková: Jazyková poradna v Leningradě

214 Jaroslav Kuchař: Vědecká konference o teorii spisovného jazyka ve Smolenicích

Drobnosti

217 Zdeňka Sochová: Kouření v češtině a ve slovenštině

218 Slavomír Utěšený: Sběračka, naběračka, odlívka, velká lžíce, šufan, žufánek, fornefla, šeblefla, šepkela

220 Václava Holubová: Boom

221 Eva Macháčková: Kvalimetrie

223 EP (= Eva Pokorná): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 5

Články

225 Bohuslav Havránek: Retrospektivní pohled na jazykovou kulturu

228 Jiří Kraus: Kultura jazykového projevu a rétorika

233 Karel Hausenblas: Kultura jazykového dorozumívání

243 Jaroslav Kuchař: K výsledkům kolokvia o aktuálních otázkách jazykové kultury

250 Josef Birnbaum: Místní jméno Praha

Posudky a zprávy

256 Miloslav Sedláček: Russkaja reč’ do druhého desetiletí

257 Jaroslav Machač: Příklad popularizace (nejen) pro mládež

260 Alexandr Stich: O hovorové češtině a jiných věcech v prešovském jazykovědném sborníku

Drobnosti

265 Miloslav Sedláček: Úsušek

266 Běla Poštolková: Obrátka zásob?

266 Pavel Trost: K názvosloví selského vozu

267 Ludmila Švestková, Slavomír Utěšený: Nůžky, nožíky, nožice, nožnice

268 Běla Poštolková: Jak se má účtovat o těchto částkách?

269 Zdeňka Sochová: Specifické rysy českého a slovenského příbuzenského názvosloví

271 Pavel Trost: Fikat, kvalt