Časopis Naše řeč
en cz

Nová slova

[Drobnosti]

(pdf)

-

Prof. E. Pavelka vypsal z Lid. novin 30. VII. 1933 několik dokladů příd. jména drážní (na př. drážní rozpočet, drážní zaměstnanci); také vyhláška na čáslavské dráze zakazuje choditi po pozemku drážním. Bylo opravdu nutné vymýšleti tento novotvar místo dosavadního příd. jména železniční, které úplně vyhovovalo, anebo místo genitivu, který je mnohdy zřetelnější než kterékoli příd. jméno (na př. zaměstnanci dráhy)? — Prof. V. Trázník z Užhorodu se nás táže, co říkáme novým botanickým termínům mechorosty (místo dřívějšího rostliny mechovité), kapraďorosty (dříve tajnosnubné cevnaté), sinice (sinné řasy), listnáče (listnaté stromy), jehličnáče (jehličnaté stromy); našel je v Klikově Dendrologii. Slova listnáč, jehličnáč známe z odborné mluvy lesnické a ta je přejala patrně — jako mnoho svých termínů vůbec — z usu venkovských hajných. Povznese-li se takovýto prostonárodní útvar odborným užíváním na vědecký termín, není to zajisté nic špatného, ba je to daleko lepší, než tvořit nová německo-česká slova, jako jsou ony »mechorosty« a »kapraďorosty«. Nenašla by se snad i za ně v lidové mluvě méně kostrbatá náhrada, ač je-li vůbec nutné měnit termíny dosavadní? Slovo sinice je též novotvar, ale [31]utvořený aspoň v duchu jazyka; nemůžeme však posouditi, hodí-li se dobře do soustavy názvů přírodopisných.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 30-31

Předchozí Mistr

Následující Obtěžovati si