Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 1-2

Články

Bohuslav Havránek: Kulturní revoluce a kultura jazyka

Josef Hrbáček: K otázce několikanásobnosti přísudku

18 Igor Němec: Citově zabarvené výrazy s hláskovou skupinou -ajs-/-ajz-

26 Marie Těšitelová: K poměru přídavných jmen těsný a úzký

Posudky a zprávy

31 František Cuřín: Obraz staročeského hláskosloví ve vysokoškolské učebnici

35 Lubomír Doležel: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury II

41 Jaroslav Kuchař, František Váhala: Ohlas nového vydání Pravidel pravopisu a dnešní pravopisná praxe

54 František Cuřín: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

60 Jaroslav Machač: Novinářská čeština

63 B. Hk (= Bohuslav Havránek): Nemilé jazykové a pravopisné chyby u vrcholných institucí při slavnostních okamžicích

64 Karel Sochor: Sputník a luník

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 3-4

Články

65 Karel F. Svoboda, František Daneš: Infinitivní věty podmínkové

80 Lubomír Doležel: O slohu vyprávění Karla Čapka

87 Božena Zimová: Změny významu slov ve vorařském slangu

96 Karel Klusák: K lidovým názvům rostlin ve velickém nářečí

Posudky a zprávy

100 Václav Vážný: Nová lexikální monografie z nářeční oblasti moravské

109 Dana Konečná: První pokus se strojovým překladem v Československu

111 Zoe Hauptová, Karel Hausenblas: Maďarská konference o jazykové kultuře

114 Jiří Cejpek: Jazykovědné přednášky v pražské Lidové universitě

116 Redakce: Před novým vydáním příručky spisovné výslovnosti

117 František Cuřín, František Váhala: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

123 František Daneš: Ochutit

124 Jaroslav Kuchař: Vracivý, či vratný obal?

125 Karel Sochor: Motel

126 Miloš Helcl: Samoobsluhy

Okénko z naší poradny

127 František Váhala: Psaní názvů nových krajů a okresů

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 5-6

Články

129 Jaromír Bělič: Patnáct let nové republiky a český jazyk

134 Karel Horálek: O překladatelský sloh jevištní

146 Luděk Bachmann: K dějinám slova celina

152 František Daneš: Hutní — hutnický

156 Dana Konečná: Ke zkoumání češtiny z hlediska strojového překladu

Posudky a zprávy

163 Karel Hausenblas: Kopečného Základy české skladby

170 Radoslav Večerka: O vývoji předmětového genitivu v češtině

175 František Cuřín: Jazykový koutek Československého rozhlasu

180 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

183 Jaroslav Machač: Zástava

185 Jaroslav Machač: Odbojář

187 Bohumil Pick: Havárie domu?

189 Zdeňka Hrušková: Samoobsluha potravin, či samoobsluha (s) potravinami?

191 F. R. Tichý: Schlemihl, či šlemíl?

Okénko z naší poradny

191 Marie Těšitelová: Dobrou chuť Vám přejí RaJ, nebo Dobrou chuť Vám přeje RaJ?

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 7-8

Články

193 František Trávníček: Spojení typu já nešťastný!

199 Karel Horálek: Pohádka jako překladatelský problém

206 Břetislav Koudela: Potřeba výzkumu jazykového vývoje v tzv. pohraničí

210 Igor Němec: Původ slovesa tropiti

Posudky a zprávy

216 Milan Jelínek: Cenný příspěvek k poznání jazyka a literatury národního obrození

223 Milan Romportl: Český přínos k studiu dětské řeči

227 František Cuřín: Slavistický sborník Karlovy university „Slavica Pragensia“

231 Rd (= Redakce): Práce na slovanské jazykovědné terminologii

232 Prof. dr. František Jílek sedmdesátiletý

233 Františka Havlová, František Cuřín: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

237 Hana Kafková: O jazyce novin

241 František Váhala: K pravopisu antických jmen v Dějinách světa

243 Radoslava Brabcová: K historii slova činovník

245 Vlasta Kondrová: Pokrytý podnik

247 Jaroslav Kuchař: Ze života slov

248 František Váhala: Čakeňský, či chacoský?

249 František Váhala: Předat

250 František Váhala: Zveřejnit – uveřejnit

Okénko z naší poradny

251 František Váhala: Tam mne jistě najdeš — to se mně líbí

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 9-10

Články

253 Jaromír Bělič: Jazyková stránka naší nové ústavy

258 Bohuslav Havránek: Prof. Kvido Hodura (1879—1960)

262 Přemysl Hauser: Složená podstatná jména s první částí samo-

269 Josef Beneš: Výslovnost našich příjmení německého původu

275 Hermína Plevačová: O původu slova silice

278 Karel F. Svoboda, František Daneš: Ještě k mluvnické povaze infinitivních vět podmínkových

Posudky a zprávy

281 Milan Jelínek: Kniha o výstavbě textu umělecké prózy

289 Jaromír Spal: K Šmilauerově práci o stáří místních jmen

292 Rd (= Redakce): Vyšel I. díl Slovníku spisovného jazyka českého

294 František Cuřín, Františka Havlová: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

300 František Váhala: Z našich časopisů a novin

304 František Váhala: Morálně politický, či morální a politický?

306 Vl. Kondrová: Hosteska

307 Karla Kozlová: Manifestovat něco — pro něco — za něco

308 Miloš Helcl: Potřebuji to jako sůl, nebo jako soli?

309 Josef Polák: Bezinkář a jiné přezdívky z Přešticka

Okénko z naší poradny

310 Zd. Hrušková: V Republice Kubě — v Republice Kongo