dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 1-2

Články

Jaroslav Porák: Je vidět Sněžku / je vidět Sněžka

Alexandr Stich: O přesunech větných členů v podřadném souvětí

13 Zdeňka Horálková: K jazyku lidových písní

Posudky a zprávy

26 Blažena Rulíková-Havlová: Soustředěný zájem o otázky jazykové kultury v Sovětském svazu

31 Milan Jelínek: Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury

38 Josef Filipec: Kniha o jazykovém vyjádření obsahových souvislostí

42 Ivan Lutterer: Zpravodaj místopisné komise ČSAV

44 Alfons Welter: Z poradny Jazykovědného ústavu Maďarské akademie věd

46 František Cuřín, Miloslava Rejmánková: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

57 Jaroslav Machač: O jazyce novin

61 Věra Michálková: Pokojovitost

63 Zdeněk Tyl: Čtec, či jak jinak?

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 3-4

In Memoriam

64 Zdeněk Nejedlý — komunista, dědic velkých tradic národa

Články

65 Eduard Prandstetter: Motor o výkonu 3 kW

77 Hana Marešová: Zásadně souhlasíte?

82 Jiřina Novotná: K přepisu zvukové podoby některých hláskových skupin v češtině

87 Václav Vitvar: Několik poznámek k výstavbě dialogu v současném dramatě

Posudky a zprávy

99 Blažena Rulíková-Havlová: Rusko-české studie

104 Lubomír Doležel: Nové oddělení v Ústavu pro jazyk český

106 Kch (= Jaroslav Kuchař): Soustředění terminologických prací v Československé akademii věd

107 Z. Hrušková, Jan Sedláček, Alena Šimonková: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

113 František Váhala: O jazyce časopisů a novin

116 Kch (= Jaroslav Kuchař): Jednoslužný provoz

118 Antonín Tejnor: Nasměrujte anténu na vykrývací vysílač

121 vh (= František Váhala): Odsouhlasit

122 Vl. Kondrová: Dotazovaná zásilka?

123 Antonín Tejnor: Několik odborných názvů ze světa motorů

126 Jan Průcha: Zimovka

126 Karel Sochor: Bafuňář

Okénko z naší poradny

127 Kch (= Jaroslav Kuchař): Ostaršování, ustaršování?

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 5-6

Sdělení redakce

129 Václav Vážný

Články

129 Jaromír Bělič: Sedmdesát let profesora Václava Vážného

137 Jaroslav Voráč: Jihočeská změna zdvojených zubnic a sykavek

147 Arnošt Lamprecht: Ztráta měkkosti souhlásek a její odraz v našich nářečích

151 Pavel Jančák: Některé místní znaky v středočeských nářečích

163 Marie Racková: K nářečnímu rozrůznění v tvoření slov

171 Slavomír Utěšený: Čmeláci, fčeláci, vosáci a sršáni v českých nářečích

181 Marie Korandová: O českých nářečních názvech pro brambory

192 Luděk Bachmann: Slovo stezka a souznačné názvy v češtině

201 Božena Zimová: Některé způsoby vyjadřování záporu v řeči starého Podskalí

206 Zdeněk Tyl: Soupis prací univ. Prof. Dr. Václava Vážného za léta 1952—1961

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 7-8

Články

209 Věra Formánková, Jarmila Syrovátková: O jazyce a stylu Marie Majerové

224 Františka Havlová: K jazyku a stylu Ivana Olbrachta

235 František Cuřín: Místní jméno Velcí

239 Adolf Kamiš: Profesionální hrnčířské výrazy v Klikově na Třeboňsku

Posudky a zprávy

244 František Daneš: Poslední práce Viléma Mathesia

248 Alois Jedlička, František Váhala: Konference o spisovné slovenštině a jazykové kultuře

Drobnosti

257 Zd. Hrušková: O jazyce novin

263 František Váhala: C Sc, Dr Sc, či ScC., ScDr, či jak jinak?

264 František Váhala: Kenja, či Keňa?

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 9-10

Články

265 Jaromír Bělič: Perspektivy rozvoje české jazykovědy

270 Alois Jedlička: K další činnosti Naší řeči

275 Stanislav Králík: Deset let Ústavu pro jazyk český v Československé akademii věd

288 Bohuslav Havránek: 85 let seniora bohemistiky akademika Fr. Ryšánka

289 Josef Hrabák: Několik úvah o obecné češtině a vulgarismech v současné české próze

Posudky a zprávy

298 Alois Jedlička: Základní práce o tvoření slov v češtině

305 Ivan Poldauf: Teorie české synonymiky

312 Christo Prvev: Nová práce o kultuře spisovné bulharštiny

Drobnosti

316 Jan Průcha: Podmoskevský