Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 1

Články

J. Chromý: Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace

13 J. Štěpán: Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než

26 P. Machač: Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie

Posudky a zprávy

43 I. Bozděchová: O naší řeči

45 M. Šimečková: Podkrkonošské vyprávěnky

46 R. Adam, M. Harvalík, O. Koupil, I. Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013

Drobnosti

50 J. Rejzek: K sémantickému vývoji adjektiva umělý

53 M. Lišková: Trixeso a pexetrio

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 2

Články

57 J. Bachmannová: Podřečí severních Čech – 150 let od jeho popisu

68 R. Změlík: Vybraná problematika z autorské lexikografie

78 R. Skarnitzl: O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině

Posudky a zprávy

92 J. David: Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen

95 K. Tesařová: O metodách variacionistického výzkumu v neustálém kontaktu s teorií i praxí

99 M. Králíková: Tygři v lingvistice

101 A. Kadlecová, J. Křivan: Letní škola lingvistiky 2012 a 2013

Drobnosti

109 P. Nejedlý: Holičky

112 Z dopisů redakci

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 3

Články

113 R. Změlík: Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka

132 B. Kukrechtová: Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech

146 A. Kadlecová, M. Nagy, B. Mertins, S. Donevska: Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí

Posudky a zprávy

164 M. Krčmová: Znovu o mediálním dialogu

Drobnosti

166 J. Rejzek: Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5

Články

169 J. Chromý: Korpusový přístup k popisu jazyka: Slovo úvodem

171 R. Čech: Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky

185 J. Chromý: Korpus a reprezentativnost

194 V. Petkevič: Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny

208 K. Kučera: Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny

216 N. Bermel, L. Knittl, J. Russell: Absolutní a proporcionální frekvence v ČNK ve světle výzkumu morfosyntaktické variace v češtině

228 M. Ševčíková: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností

241 L. Poláková: K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů

259 L. Chlumská, O. Richterová: Překladová čeština v korpusech

270 M. Martinková: K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice

286 V. Kolářová: Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Posudky a zprávy

300 J. Milička: Kontroverzní hranice jazykovědy aneb O syntagmatických očích Hany Karadžičové

304 K. Kučera: Velké korpusy a identifikace změn v blízkých stavech jazyka

Drobnosti

308 P. Nejedlý: Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla?)

312 Z dopisů jazykové poradně