Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 1

Články

Vladimír Mejstřík: Tzv. hybridní složeniny a jejich stylová platnost

16 Jaroslav Kuchař: Nová skupina vlastních pojmenování

21 Marie Fundová, BHk (= Bohuslav Havránek): K počátkům pronikání obecné češtiny do jazyka české prózy

Posudky a zprávy

30 Miloš Dokulil: Průzkum obtíží našeho pravopisu

36 Blažena Rulíková: Návrh na úpravu ruského pravopisu a jeho ohlas

41 Viera Budovičová: O kultúre spisovnej slovenčiny

49 Antonín Tejnor: Rubrika Jazyk našich knih v časopise Knižní kultura

Drobnosti

56 Vladimír Mejstřík: Z 25. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

58 Hana Prouzová: Bloková údržba instalatérů?

59 Vl. Kondrová: Pasívní soutěžení?

60 Josef Hrbáček: Skloňování osobních jmen typu Humphrey

61 Běla Poštolková: Psát Barrandien, či barrandien?

62 Jaroslava Krasnická: Big beat

63 Hana Prouzová: Titul, nebo kniha?

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 2

Články

65 Zdeněk Hlavsa: O češtině jako o jazyku cizím

73 Libuše Kroupová: Platnost předložky vůči

80 Slavomír Utěšený: Novinky z podještědského nářečí

86 Josef Hubáček: K dnešnímu stavu studentského slangu

Posudky a zprávy

91 Josef Kurz: Bibliografie české lingvistiky

93 Jaroslav Voráč: Práce o vývoji rodinných jmen v českých nářečích

96 Alois Gregor: Učebnice češtiny pro Němce

97 Walery Pisarek (Krakov), Zdeňka Plošková, Věra Kratochvílová, Alena Šimonková: O jazykovou kulturu v zahraničí

111 Jiřina Novotná: K diskusi o polském pravopise

Drobnosti

114 Vladimír Mejstřík: Z 26. sešitu „Slovníku spisovného jazyka českého“

116 Josef Hrbáček: Souřadné spojení větného členu a věty

118 Jaroslav Machač: Vrátil se coby vítěz

120 Hana Prouzová: Poradna dárků?

121 Alois Jedlička: Víte, co je mikrooddech?

122 Igor Němec: Granátové jablko

124 Jaroslava Krasnická: Chórus – chórusu

124 Jaroslav Zima: Sloveso odzkoušet

126 Karel Sochor: Od metaře k počišťovači

126 Miroslav Roudný: Slovesa cizího původu v potravinářském názvosloví (pasterizovat - pasterovat)

127 Olga Müllerová: Jak skloňovat slovo brojler?

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 3

Články

129 Alois Jedlička: Dvacáté výročí osvobození a český jazyk

133 Jaroslav Kuchař, Miroslav Roudný: České odborné názvosloví v uplynulém dvacetiletí

144 Alexandr Stich: Novinářský jazyk a publicistický styl v letech 1945—1965

153 Lubomír Doležel: Aktualizace v současném uměleckém jazyce

161 František Daneš: K výslovnosti znělých souhlásek v přejatých slovech

Posudky a zprávy

172 Karel Hausenblas: Danešův Malý průvodce po dnešní češtině

176 Zdeněk Tyl: Práce na Staročeském slovníku

182 Antonín Tejnor: Diskuse o spisovné slovenštině a péče o kulturu spisovné češtiny

188 Jaroslav Voráč: K stému výročí narozenin J. F. Hrušky

Drobnosti

189 Miloš Helcl: III. celostátní spartakiáda zahájila

190 Jan Kořenský: Úraz – úrazovost

191 Běla Poštolková: Proč laryngální, ale korneální?

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 4

Články

193 Jiří Kraus: K stylu soudobé české reklamy

199 Zdeňka Sochová: Některé novinky v současné slovní zásobě

205 Vladimír Mejstřík: Raketník

208 Josef Skulina: K původu slova chachar

Posudky a zprávy

212 Alois Jedlička, Emil Dvořák: Slavistické sborníky Karlovy university

222 Sáva Heřman: Sympozium o životě a díle Vuka St. Karadžiće

224 Miloš Dokulil: Pozoruhodná slovenská práce o stavbě slova

234 Ivan Lutterer: O jedné z cest moderní jazykovědy

239 Jarmila Syrovátková: Teorie informace a jazykověda

242 Marie Königová: Kybernetika a jazykověda

244 Marie Těšitelová: Jazykovědná problematika v časopise Kybernetika

246 T. B. Lukinovová (Kyjev): L. A. Bulachovskij jako bohemista

248 Bohuslav Havránek: Za profesorem Václavem Machkem

Drobnosti

250 Vladimír Mejstřík: Z 27. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

253 Pavel Novák: Informačněteoretický, informačně teoretický nebo teoretickoinformační?

254 František Hladiš: K významu a užití příslovce řádově

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 5

Články

257 Marie Těšitelová: Profesor Vladimír Šmilauer sedmdesátníkem

263 František Daneš: Jeden typ doplňku se spojkou jako (Věnováno prof. Vl. Šmilauerovi k 70. narozeninám)

271 Jaroslav Voráč: Západočeské nářeční tvary typu chlapom, kravom a lidom (Věnováno prof. Vl. Šmilauerovi k 70. narozeninám)

276 Miroslav Grepl: O větách tázacích

291 Karel Horálek: Verš české folklorizující poezie

Drobnosti

303 Jan Kořenský: O syntaktické stránce novin

304 Hana Prouzová: Několik poznámek k jazykové stránce rozhlasového vysílání

306 Jaroslav Machač: Vypořádali jsme se

308 Emanuel Michálek: K původu slov koleda a kalendář

309 Zdeňka Sochová: Abstraktismus, či abstraktivismus?

311 Jaroslav Machač: Rajská jablíčka mezinárodně

Sdělení redakce

312 Poznámka