Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 1

Články

Běla Poštolková: Naše řeč před 70 lety

Alena Polívková, Ivana Svobodová: Současný stav a úkoly jazykové poradny

10 Josef Filipec: Čeština z obrazovky

21 Marie Těšitelová: O češtině současné administrativy

Posudky a zprávy

30 Jaroslava Hlavsová: Jazykový koutek Čs. rozhlasu

31 Alena Polívková: Nad minulostí jazykového koutku Čs. rozhlasu

32 Alois Jedlička: Nový příspěvek k charakteristice současné české jazykové situace

40 Stanislava Kloferová: Kniha o dichotomii spisovnosti a nespisovnosti v českém národním jazyce

44 Milada Homolková: Slovenský příspěvek k lexikologii

46 Hana Hrdličková: Za docentem Karlem Svobodou

Drobnosti

48 Antonín Müller: Vrtač, nebo vrtař na souřadnicových vrtačkách?

48 Ludmila Švestková: Lechovat, lichovat; lícha, líha

50 Libuše Čižmárová: Znamená vokál pouze ‚samohlásku‘?

53 Petr Nejedlý: Live nahrávka

54 Alena Polívková: Handicap, handicapovat, hendikep, hendikepovat

54 Olga Martincová: Nurgláza s monturou?

55 Alena Polívková: Mistrovství světa v kopané

56 Věra Vlková: Zasmlouvat, zasmlouvání

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 2

Články

57 Jan Kořenský, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Metoda analýzy komunikačního procesu

69 František Štícha: Komunikativní funkce umísťování východiska (tématu) na konci věty

75 Jaroslava Hlavsová: Počátky české dialektologie

Posudky a zprávy

82 Věra Petráčková: Práce z dějin slavistiky X

83 Alena Polívková: Slovinská místní jména

85 Zdenka Šromová: Bibliografie české lingvistiky 1983

87 Eva Pokorná: K druhému vydání knížky o rodných jménech

88 Petr Peňáz: Zamyšlení nad jmény ulic

93 Oľga Schulzová: Publikace o mluvení

96 Jiří Hasil: Třicátá jubilejní Letní škola slovanských studií v Praze

98 Jiří Hasil: Třetí mezinárodní sympozium Český jazyk a literatura v zahraničí

101 Jasňa Šlédrová: Přístup vývojové psychologie k problematice osvojování řeči

104 Slavomír Utěšený: Medardova kápě

108 Bohumír Dejmek: K životnímu jubileu Josefa Hubáčka

109 Milada Homolková: K životnímu jubileu Aleny Fiedlerové

Drobnosti

111 Helena Confortiová: Příslovce většinou a vesměs

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 3

Články

113 Eva Macháčková: K úloze některých spojovacích prostředků v textu (zvl. prostředků s významem odporovacím)

123 Josef Hrbáček: Srovnání dvou překladů z hlediska využití prostředků koheze textu

131 Petr Peňáz: Poznámky k češtině ve vojenském prostředí

141 Jaroslava Hlavsová: Počátky české dialektologie II

Posudky a zprávy

150 Olga Müllerová: K výzkumu městské mluvy v SSSR

156 Vladimír Mejstřík: O sekundárních předložkách v současné spisovné češtině

159 Petr Nejedlý: Nad druhým svazkem staročeské bible

162 Libuše Kroupová: K životnímu výročí Zdeňky Hruškové

Drobnosti

164 Emanuel Michálek: Dnešní výslovnost izolovaných hlásek a staré gramatiky

165 Ivana Svobodová: Ražniči, čevapčiči a fondue

166 Věra Vlková: Minikošíková a minižáci

167 Emanuel Michálek: Z dějin zkratkových pojmenování

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 4

Články

169 K 70. výročí VŘSR

170 Janko Băčvarov: Český konektor totiž a jeho bulharské ekvivalenty

177 Igor Němec: Předložka po se substantivem jako základ sloves a jejich etymologické východisko

184 František Štícha: Komunikativní a jazykové funkce lexikálního nevyjádření objektu děje ve větě

Posudky a zprávy

194 Jiří Kraus: Sborník o marxistických základech jazykovědy

197 Alena Jaklová: K Programu jazykového vzdělávání

200 Hana Hrdličková: Konfrontační rusko-české studie

202 Hana Prouzová: Ze slovenské jazykovědy

205 Alena Fiedlerová: Z jedenáctého a dvanáctého sešitu Staročeského slovníku

211 Jan Janoušek: Quintilianovy Základy rétoriky

212 Věra Vlková: Stylistika hospodářských písemností

215 Růžena Buchtelová: Seminář o sociologii jazyka

217 Miroslava Kyselá, Renata Mohylová: Společné zasedání členů ÚJČ a ÚTPŘČ

Drobnosti

219 Otakar Šoltys: Aids, nebo eids?

220 Olga Martincová: Boutique

222 Jarmila Bachmannová: Bastlovat, bastlit

223 Miloslav Sedláček: Pojmenování pro závodnici v běhu maratónském

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 5

Články

225 Marie Těšitelová: O využití výsledků kvantitativní lingvistiky

237 Stanislava Kloferová: O mluvě mladé generace v nově osídleném severomoravském pohraničí

Posudky a zprávy

249 Zuzana Majerčáková, Nora Obrtelová: Soutěž mladých jazykovědců v Brně

251 Alois Jedlička: Kniha o životě a díle Jana Gebauera

255 Olga Müllerová: Příspěvek k jazykové teorii a praxi

262 Ivana Bozděchová, Josef Hrbáček: Časopis Český jazyk a literatura

266 Zdeněk Tyl: K životnímu jubileu Milady Nedvědové

269 Pavel Jančák: Český dialektolog Luděk Bachmann (1931—1987)

Drobnosti

271 Anna Pecušová: Softbal, či softbol?

271 Alena Polívková: Přenosce

272 Olga Martincová: Značkář i značkař?