Časopis Naše řeč
en cz

Důsledně

[Drobnosti]

(pdf)

-

O člověku, který je věren svým zásadám a jedná v stejných případech stejně, říkáme, že je důsledný a že si počíná důsledně. Čteme-li však toto příslovce ve spojení: »Předpis § 234 c. s. ř. zní všeobecně a vztahuje se tedy jak na dobrovolné, tak i na exekuční zcizení sporného předmětu. Důsledně nemá exekuční zabavení zažalované pohledávky za následek pozbytí disposičního práva dlužníkova,« nemůžeme se zbavit dojmu, že naši právníci podlehli cizímu vlivu a vtiskli příslovci ‚důsledně‘ význam, který v češtině nikdy nemělo. Byl to nade vši pochybnost vliv německého výrazu »folglich«. Těm, kteří snad nevědí, jak se tohoto příslovce v podobných případech zbavit, radíme, aby je nahrazovali buď prostým proto nebo výrazy důsledek toho je, že…, z toho plyne, že… Psalo se o tom již v NŘ. 10, 1926, 44.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 216

Předchozí Druhopis, čistopis

Následující Kabele