Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Sdělení redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce

Články

Jan Chromý: Předmět gramatického výzkumu a jeho závislost na teoretickém rámci

11 Jan Křivan: Kategorizace v lingvistice: spiritus agens nového poznání?

24 Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová: Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako možná výchozí jednotka lingvistické analýzy

37 Mirjam Fried, Karolína Lipská: Dvě relativizační strategie v češtině: konstrukčněgramatický přístup

55 Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Václava Kettnerová, Veronika Kolářová, Markéta Lopatková, Marie Mikulová, Magda Ševčíková: Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky

79 Tomáš Doischer: Využití Natural Semantic Metalanguage při popisu diskurzních částic: případová studie částice vždyť

97 Petr Karlík: By-fráze v českém participiálním pasivu (cesta k analýze pasiva)

113 Pavel Caha, Lucie Taraldsen Medová: Syncretism in Nanosyntax and three types of passive participles in Czech

131 Pavel Sojka: Instrumentál plurálu – „pádový kámen úrazu“?

144 Miloslav Vondráček: K existenci nominativních prepozic v češtině

162 Milada Hirschová: Neekvivalentnost „větných ekvivalentů“

Recenze a zprávy

178 Jiří Pergler: Výbor z díla Jarmily Panevové

186 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 3

Články

189 Pavel Machač, Magdalena Zíková: Distantní asimilace znělosti a signalizace hranice slov v češtině – případ pobočných slabik

212 Jan Kratochvíl: O trhání a trhu: úvěrová teorie společenské monetizace jako výkladové schéma etymologické souvislosti mezi trháním a pojmenováním směny

231 Jaroslav David: Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy – na příkladu materiálu z období 1948–1989

243 Martin Konvička: Protože změna: k české kauzální konstrukci protože X

Recenze a zprávy

264 Robert Adam: Edice jako diagnóza?

270 Miroslav Kubát: Strukturní mozaika

275 Michal Škrabal, Barbora Štěpánková: Obraz výkladových slovníků napříč Evropou

278 Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Bohemistické disertace roku 2019

Drobnosti

288 Hana Mžourková: Tvořilka

294 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 4

Články

297 Jan Dvořák: The emerging definite article ten in (informal spoken) Czech: a further analysis in terms of semantic and pragmatic definiteness

320 Ondřej Bláha: Některé vývojové tendence ve vidovém systému současné češtiny

337 Jan Volín, Pavel Šturm: Melodie české doplňovací otázky

352 Adam Kříž, Jan Chromý: Úloha detekce slova a její využití v psycholingvistickém výzkumu

Recenze a zprávy

368 Petr Mareš: Reprezentativní výbor z lingvistického díla Světly Čmejrkové

373 Ľudmila Lacková: Slovenské podoby interakčnej štylistiky

376 Lucie Nohová: Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda

381 Klára Dvořáková: Zpráva o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu

Drobnosti

385 Anna Černá: Lauf

390 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 5

Články

393 Martin Beneš: Language rules, rule-sentences, and how they are interrelated, or Norm vs. codification

409 Eva Lehečková, Jiří Januška: Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru

430 Barbora Štěpánková: K možnostem zachycení pragmatické složky významu v jednojazyčném výkladovém slovníku (na příkladu hesel z oblasti etnografie a antropologie)

Recenze a zprávy

447 Jan Volín: Vývoj kodifikace české výslovnosti

450 Klára Dvořáková: O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou

455 Ondřej Dufek, Michal Hořejší: Rok spolupráce Naší řeči a Českých center

Drobnosti

458 Barbora Martinkovičová: Kolikaletý je mezi dvouletým a tříletým?

462 Z jazykové poradny