Časopis Naše řeč
en cz

Obtěžovati si

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. H.) Proti větě »Prosím, abyste si neobtěžovali zaplatiti loňský účet«, nelze se stanoviska jazykového nic namítati. Sloveso obtěžovati si znal v tomto významu už Veleslavín a užívali ho i Čeští bratří, jak ukazuje bible Kralická: Aby sobě neobtěžoval přijíti až k nim (Skut. 9, 38; po straně se vykládá slovy »nemeškal, neliknoval se« a v jiných překladech tohoto biblického textu je místo »sobě neobtěžoval« sloveso »nelenoval«). V dnešním jazyce je jistě velmi běžné, a to jak v jazyce hovorovém, tak i psaném, zvláště v dopisech. Ani se nám nezdá, že by to bylo sloveso zbytečné, neboť často jsme nuceni k zdvořilému opisu své žádosti nebo výzvy, a v takovém případě nelze zpravidla jinak než sáhnouti k některému ustálenému obratu zdvořilému; za takový pokládáme i tuto vazbu se slovesem obtěžovati si. — Sloveso obtěžovati se má předmět v 7. pádě, na př. obtěžovati se chůzí, prací a pod. Vazba tohoto slovesa s infinitivem (»neobtěžujte se oznámiti nám…«) vznikla asi neporozuměním místo vazby se slovesem obtěžovati si (»neobtěžujte si oznámiti nám…«).

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 31

Předchozí Nová slova

Následující Pán Bůh