Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 1

Články

František Štícha: Nad překladem románu Franze Werfla Čtyřicet dnů hory Mojžíšovy

13 Vladimír Staněk: Příspěvek k charakteristice jazyka a stylu rozhlasové reportáže

21 Eva Věšínová: Úvaha na téma „Čeština a žena“

29 Miloslav Vondráček: Citoslovce a částice — hranice slovního druhu

38 Eva Eckertová: Češi v Texase: moravské komunity a nářečí náhrobních nápisů

Posudky a zprávy

50 Jiří Kraus: Mnoho tváří stylistiky v knížce Jany Hoffmannové

Drobnosti

53 Ondřej Hausenblas: Poprvé, podruhé, potřetí to jde, proč ne po čtvrté a po sté?

55 Jan Králík: Druhý bez dvou za dvacet dva?

Sdělení redakce

56 Upozornění čtenářům

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 2-3

Sdělení redakce

57 Oznámení

Články

57 † Jiří Kouba: Staročeský slovník na prahu dospělosti

61 Petr Čornej: Význam Staročeského slovníku pro českou historiografii

70 Milada Homolková: Dobrodružství lexikografie

80 Stanislava Kloferová: Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi I

92 Josef Hubáček: Přirovnání v české próze J. A. Komenského

100 Jana Hoffmannová: Pařani a gamesy (Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her)

112 Marie Čechová: Ženská specifika školní komunikace

118 Ivana Kolářová: Významy a funkce slova tedy (teda) v souvislých projevech

124 Jan Obdržálek: Gramatické obtíže u názvů fyzikálních jednotek

Posudky a zprávy

129 Zlatuše Braunšteinová: Konference ve vile Lanna

131 Iva Nebeská: Český valenční slovník

133 Jan Chloupek: Vydávání Českého jazykového atlasu pokračuje

135 Ondřej Hausenblas: Kapitoly ze současné rétoriky

138 Jiří Homoláč: K pojetí normy u Ivy Nebeské

147 František Štícha: Srovnávací studie slovanské věty

154 Jiří Damborský: Projekt jazykového zákona v Polsku

155 Bohumil Vykypěl: Slavistická jazykověda u Bodamského jezera

156 Marie Krčmová: K sedmdesátinám Jana Chloupka

157 Petr Karlík: K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka

Drobnosti

160 Zdeňka Tichá: Taping

161 Václava Holubová: Bavič, bavitel, bavent

164 Jiří Kraus: O jednom šířícím se typu anglicismů v češtině

165 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum alej v pomístních jménech v Čechách

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 4

Články

169 Stanislava Kloferová: Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi II

179 Alena Macurová: Naše řeč?

189 Alena Černá: Nejstarší české názvy prstů

197 Jana Hoffmannová: Vyšetřuje zločin Yves Rénier, nebo komisař Moulin? (K anotacím filmů v televizních programech)

202 Jindra Světlá: Sportovní terminologie v cestovním ruchu

Posudky a zprávy

206 Libuše Čižmárová: Mluvená čeština na Moravě

210 Přemysl Hauser: Sborník Pedagogické fakulty Karlovy univerzity

213 Olga Müllerová: Výzkum profesní mluvy, slangu a argotu na Slovensku

216 Vladimír Pfeffer: Životní jubileum Vladimíra Šaura

217 Redakce: Odešel Zdeněk Hlavsa

Drobnosti

218 Anna Jirsová: O represích

218 Ludmila Uhlířová: Zálivgate

219 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách

222 Zdenka Hrušková: Host? Návštěvník?

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 5

Články

225 Ivana Svobodová: Co všechno je možné v mimoškolní jazykové výchově

232 Petr Karlík: Souvětí s když už, tak už a frázemizace spojovacího prostředku

240 Milan Harvalík: Vývojové etapy a současný stav české exonymie

245 Lucie Římalová: Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám

Posudky a zprávy

255 František Štícha: Nad jednou německou učebnicí češtiny

259 Zdeňka Tichá: VII. kolokvium mladých jazykovědců

262 Jana Matúšová: K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové

Drobnosti

265 Jan Králík: Přežije dvacáté století rok 2000?

267 Anna Jirsová: Náchylné průdušky?

268 Libuše Olivová-Nezbedová: K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách

269 Lumír Klimeš: Jak interpunkční znaménko zneklidnilo armádního generála

271 Z dopisů jazykové poradně