Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 1-2

Články

Za lepší vyučování mateřskému jazyku!

Bohuslav Havránek: Původ slova tábor „ležení“

12 Lubomír Doležel: K stylistické a normativní charakteristice ve slovníku spisovného jazyka

21 Karel Horálek: Slovesné tvary typu ponesu, poletím

Posudky a zprávy

25 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV: Výsledky ankety o Ukázkovém sešitě slovníku současné spisovné češtiny

32 Jaroslav Zima: K theorii a praxi chystaného slovníku spisovné slovenštiny

38 Věra Formánková, Jarmila Syrovátková: Porada o stylu a stylistice

44 Jan Chloupek: Pracovní konference československých dialektologů

49 O vyučování mateřskému jazyku

51 Miroslav Roudný: Sovětská příručka o technickém názvosloví

52 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

58 Lubomír Doležel: K postavení bohatěji rozvitého přívlastku

60 J. Z. (= Jaroslav Zima): „Neodléčíme“ rodinné příslušníky

61 Kz (= Karla Kozlová): Odpovídat za něco

63 Dš (= František Daneš): Reálka

Okénko z naší poradny

63 lj (= Ladislav Janský): Usnésti se na něčem, usnésti něco

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 3-4

Články

65 Jaroslav Kuchař: Dva živé typy tvoření odborných názvů

69 Václav Křístek: Havířské metafory

81 Hana Marešová: Záporné odvozeniny jako neželezný, nevodič v odborném vyjadřování

86 František Svěrák: Ký, kéž, kýžený

Posudky a zprávy

90 Josef Filipec: Slohový a jazykový rozbor příručky o hutnictví

99 Františka Havlová: Kapesní slovník cizích slov

104 J. Schieszl, František Trávníček: Co je s vědeckou pozůstalostí Gebauerovou?

109 Karel Sochor, Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

119 Krat. (= Helena Kratochvílová): Přídavná jména v odborných názvech

121 Krat. (= Helena Kratochvílová): Nové výrazy z okruhu plánování

123 Z. Hlaváčková: Novinky z lékařského názvosloví

124 Otakar E. Kádner: Tacheometrie, nebo tachymetrie?

125 Krat. (= Helena Kratochvílová): Komunální nástroje?

Okénko z naší poradny

126 -cl (= Miloš Helcl): Ještě jednou o slově spartakiáda

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 5-6

Články

129 Jaromír Bělič: Nové údobí ve vývoji českého jazyka

146 Alois Jedlička: Deset let péče o český jazyk

158 František Trávníček: Josef Zubatý jako bohemista

Posudky a zprávy

165 Lubomír Doležel: Nástup československé marxistické jazykovědy

181 Miroslav Komárek: O jazyce naší nové prózy

183 Rudolf Havel: O t. zv. jazykové úpravě ve vydáních klasiků

186 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český: Mračíme se…

Drobnosti

187 František Trávníček: Ještě k postavení bohatěji rozvitého přívlastku

Okénko z naší poradny

191 vh (= František Váhala): Skloňování cizích jmen vlastních na -u

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 7-8

Články

193 Josef Filipec: Byl to můj přítel, který…

199 Miloš Dokulil: Skloňování vlastních jmen zeměpisných typů Troja, Sofia, Korea, Samoa, Kapua

202 Pavel Trost, V. Š.: O skloňování litevských a lotyšských vlastních jmen osobních v českých textech

204 Václav Machek: Česká a slovenská slovesa typu hanobiti (odvozená ze jmen na -oba)

209 Božena Zimová: O řeči starého Podskalí

217 Jan Chloupek: Nářečí ve filmu o slovácké vesnici

Posudky a zprávy

222 Slavomír Utěšený: Kniha o dolských nářečích

227 Jaroslav Bauer: Sborník vysoké školy pedagogické v Olomouci

231 Karel Horálek, František Váhala: K vydání Českého slovníku pravopisného a tvaroslovného

237 Jaromír Spal, Josef Jejkal: Německý slavista o českých místních jménech a o slovanských jazykových památkách v Německu

245 Pavel Jančák: Lexikální výzkum našich nářečí

247 Zdeněk Tyl, František Kopečný: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

255 Václav Machek: Ještě jednou peskovat

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 9-10

Články

257 Slavomír Utěšený: Stará nářeční podoba vůda u osadních jmen v severovýchodních Čechách

261 František Cuřín: Několik obrozenských zpráv o východočeské výslovnosti souhlásky v

270 Pavel Jančák: Lidové pozdravy typu „zdrávi byli“

274 Jaromír Spal, Václav Machek: K výkladu místních jmen na -any

280 Zdeňka Sochová: Slovesný vid s hlediska slovníku

289 Lumír Klimeš: K vazbám některých substantiv, zvláště dějových

297 Marie Těšitelová: Poznámky k slovní zásobě v románě Karla Čapka „Život a dílo skladatele Foltýna“

307 Josef V. Bečka: Popisné pasáže v epické próze

Sdělení redakce

320 Šedesátiny prof. Dr Vladimíra Šmilauera