dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 1

Články

Anna Jirsová: Prefixace sloves a slovesná vazba

Jaroslav Machač: K nespisovným složkám frazeologie národního jazyka (Frazeologismy slangové a vulgární)

17 Marie Čechová: K užívání sloves zabezpečit, zajistit

22 Libuše Kroupová: K problematice předložek a spojek

Posudky a zprávy

26 Alexandr Stich: Slohová dynamičnost v nové české próze (Josef Frais)

38 Jan Chloupek: Jména pro příští generaci

41 Blažena Rulíková: Sborník studií sovětských lingvistů o spisovném jazyce a jazykové kultuře

45 Alena Macurová: Jazyková kultura masové komunikace

47 Redakce: Šedesátiny českého terminologa

49 Alois Jedlička: Vzpomínka na Kvida Hoduru

Drobnosti

51 Hana Prouzová: Nasvědčovat na co, obejít se s čím?

52 Alena Polívková: Do Uhříněvsi, nebo do Uhříněvse?

52 Igor Němec: Ošemetný

54 Pavel Trost: K původu slov

Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 2

Články

57 František Štícha: K užívání a významu dvojí formy trpného rodu v současné spisovné češtině

72 Jana Jiřičková: Jazyková komika v písňových textech Ivana Mládka

77 Alena Polívková: Pravopis, výslovnost a skloňování španělských zeměpisných jmen v češtině

84 František Kopečný: K Dobrovského pravopisné reformě

88 Slavomír Utěšený: K pojmosloví a terminologii sociálních nářečí

Posudky a zprávy

95 Alexandr Stich: Dvě literárněvědné encyklopedie

100 Jiří Kraus: Moderní slovenská knížka o řečnickém projevu

103 Mč (= Jaroslav Machač): Za Ladislavem Janským

Drobnosti

104 Eva Macháčková: Dřevozpracovávací, nebo dřevozpracující?

105 Emil Dvořák: Tak říkajíc / takříkajíc

107 Běla Poštolková: Jezdíte také eskalátorovým tunelem?

108 Alena Polívková: Názvy potravin

109 Pavel Trost: K původu slov

111 Ludmila Švestková: Korenda — klepna

Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 3

Články

113 Květa Koževniková: Stylová diferenciace prostředků běžně mluveného jazyka jako problém překladatelský

121 Vlasta Červená: K lexikálním kontrastům v české slovní zásobě

125 Cvetana Karastojčevová (Veliko Trnovo): O některých syntagmatických jevech ve slangu mládeže

130 Jiří Nekvapil: K dnešnímu stavu vojenského slangu

Posudky a zprávy

142 Mč (= Jaroslav Machač): Za Milošem Helclem

143 Miloslava Knappová: Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v r. 1978

148 Jaroslav Porák: Jubileum Pavla Doležala

151 Jiří Nekvapil: Specifický dorozumívací prostředek slovenských dětí

154 Josef Hrbáček: Německá práce o jazykových zkratkách

Drobnosti

158 as (= Alexandr Stich): Píšeme Izraelita, nebo izraelita?

161 Miroslav Roudný: Názvy některých elektronických jednotek a jejich skloňování

162 Dš (= František Daneš): Kontraverze?

162 Miloslav Sedláček: Stohař, anebo stohovač?

163 František Štícha: Dějiny matematiky ve středověku

165 Anna Jirsová: Zájem

165 Pavel Trost: K původu slov

168 Ludmila Švestková: Epes rádes

Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 4

Články

169 Emanuel Michálek: O jazyce Kralické bible

179 Josef Hubáček: Expresivita substantivních deminutiv v českých spisech J. A. Komenského

190 Milada Nedvědová a kol.: Dvorný a zdvořilý

Posudky a zprávy

200 Jaroslav Porák: Nad překladem Dalimilovy kroniky

203 A. S. (= Alexandr Stich): K stylizaci současné historické prózy

213 František Daneš: Josef Vachek sedmdesátiletý

214 Jaroslav Porák: K životnímu jubileu prof. Vladimíra Skaličky

Drobnosti

216 Eva Müllerová, Zdeněk Müller: Asad — „Asád“ — Sádát — „Sadat“ — Šádilí — „Šadlí“

217 Věra Vlková: Monitor, monitorování, monitorovat

219 Eva Macháčková: Tekutá drátěnka, tekuté řetězy

219 Slavomír Utěšený: Míč — balón — pucka aj.

222 Emil Skála: Apelativum zvor — zvůr — zvůra

223 Pavel Trost: K původu slov

Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 5

Články

225 Miloslava Knappová: Přechylování příjmení v češtině (Pravidla a systematický přehled)

234 Slavomír Utěšený: O ústupu příznakových moravských jevů v běžném úzu

240 Vlasta Červená: K slovotvorným adjektivním kontrastům

245 Vladimír Mejstřík: K užití jednoho typu složených přídavných jmen v odborném názvosloví

Posudky a zprávy

249 Emanuel Michálek: Slovník spisovné češtiny

253 Miroslav Komárek: K sedmdesátinám Františka Kopečného

256 Jan Chloupek: Profesor Arnošt Lamprecht šedesátiletý

259 Karel Hausenblas: František Daneš se narodil před šedesáti lety

266 Hana Pelešková: Nauka o mluvené podobě jazyka v NDR

Drobnosti

270 František Štícha: Uzavírka

271 Jaroslava Hlavsová: Dítě, děti, dětský