Časopis Naše řeč
en cz

Jihoslovanský a jugoslávský

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tato dvě příd. jména nejsou souznačná. Příd. jméno jihoslovanský má význam širší, neboť se vztahuje ke všem jižním Slovanům, t. j. k Srbům, Charvátům, Slovincům i Bulharům, kdežto příd. jméno jugoslávský označuje toliko příslušnost ke království Jugoslavii (kraljevina Jugoslavija) a vztahuje se tedy jen na příslušníky tohoto království, t. j. na Srby, Charváty a Slovince. Na tento samozřejmý rozdíl se u nás často zapomíná a užívá se příd. jména jihoslovanský tak, jako by znamenalo totéž co příd. jméno jugoslávský. Na př. v Lid. novinách 2. X. ve zprávě o VII. svazku Encyklopedie XX. stol. se píše: »na prvním místě (je) literatura bulharská, dále je literatura ruská, lužickosrbská, polská a jihoslovanská«; »nejhůře ze všeho dopadla v encyklopedii literatura jihoslovanská«; »písemnictví jihoslovanské stísněné v trojjediném celku literatury Srbů, Charvátů a Slovinců«. Podobně se píše v Právu lidu 7. IX. v nadpise »Výstava moderního umění jihoslovanského« a dále; »Zahájení… zúčastnili se … členové jihoslovanské legace a kolonie.« Lidové noviny 12. IX. psaly o »jihoslovanském umění v Praze« a 13. IX. o »společné výstavě bulharských a jihoslovanských malířů.« Ve všech těchto příkladech se zřejmě obě ta příd. jména matou; všude tu mělo být užito příd. jména jugoslávský místo jihoslovanský. Správně psaly na př. Lidové listy o »jugoslávském umění u nás.«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 9, s. 284

Předchozí 1/102

Následující Jména krajů