Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 1-2

Články

Alois Jedlička: Kvido Hodura osmdesátiletý

Kvido Hodura: Z dějin akademického slovníku jazyka českého

15 Milan Jelínek: Předložková a spojková platnost výrazů se jménem „rozdíl“ („na rozdíl od čeho“ aj.)

26 Miloš Dokulil: Hranice slov v písmě

Posudky a zprávy

36 Věra Horáková: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu

42 Lubomír Doležel: Několik poznámek o stylu Afriky snů a skutečnosti

52 Vladimír Ženatý, Jarmila Syrovátková: Nové základní pravopisné a mluvnické příručky

57 Jaromír Bělič: Sjezd slavistů v Moskvě

Drobnosti

61 Jarmila Syrovátková: O jazyce novin

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 3-4

Články

65 František Trávníček: K postavení stálých příklonek po přestávce uvnitř věty

76 Přemysl Hauser: Složená podstatná jména typu maloměsto

83 Luděk Bachmann: K vývoji slovní zásoby lidového jazyka

92 Miloš Dokulil: Dělení slov

Posudky a zprávy

94 Karel Ohnesorg: Nová práce o technice mluveného projevu

99 Alois Knop: Dvě nové monografie z oblasti moravských nářečí

103 J. B. (= Jaromír Bělič): Dialektologie na moskevském slavistickém kongresu

105 Pavel Jančák: Závěrečná dotazníková akce při výzkumu českých nářečí

107 Karel Sochor, Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

120 Jaroslav Machač: Novinářská čeština

123 Zd. Hrušková: Ústřední kulturní dům pracujících na železnici a v dopravě, ale dům kultury pracujících ve strojírenství?

124 Ladislav Pallas: I o dovolené nezapomínejme na pomoc našemu zemědělství

126 Vl. Kondrová: TU 104

Okénko z naší poradny

127 Karel Sochor: Autostřechovice?

127 František Daneš: Dotazovna — dotazna

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 5-6

Články

129 František Trávníček: Slovosled stálých příklonek typu smát se

148 Milan Jelínek: Zamyšlení nad předložkou dík(y) čemu

Posudky a zprávy

156 František Cuřín, Jan Sedláček: Dva československé sborníky pro slavistický sjezd v Moskvě

163 Lubomír Doležel: Sborník o vědeckém studiu soudobých jazyků

172 František Daneš: Studie ze slovanské jazykovědy

Drobnosti

188 Jaroslav Kuchař: Hledáme tři sta nových průvodčí

190 František Váhala: Psaní názvů ústředních a jiných výborů

191 Petr Zima, Milan Romportl: Výslovnost slova kosmický

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 7-8

Články

193 Jaroslav Kuchař: K rodové shodě podstatných jmen

204 Josef Bartůšek, František Váhala: Jak v češtině zacházet se jmény z východoasijských jazyků

215 Rudolf Jadrníček: Sýrovina - sýřenina - sraženina

Posudky a zprávy

223 Radoslav Večerka: K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků

230 Adolf Kamiš: Slovenské příspěvky k otázce vzájemného poměru mezi češtinou a slovenštinou

234 Vladimír Staněk: Otto Grotewohl o otázkách jazykové kultury

236 Marie Těšitelová: Ke vztahu jazykovědy a jazykového vyučování

238 Miloš Helcl: Kdy opravdu vycházel Jungmannův Slovník česko-německý?

241 Jan Sedláček: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

243 Zd. Hrušková: Z našich novin

246 Zdeňka Hrušková: Výstava o něčem?

249 Ladislav Janský: Prověrka z počtů, či v počtech?

250 František Váhala: Mlátičkář

252 Vl. Kondrová: Červenokřížový?

253 Eduard Prandstetter: Skloňování názvů fyzikálních jednotek henry a curie

254 Zd. Hrušková: Zeměměřictví a zeměměřičství

Okénko z naší poradny

255 V. Kondrová: Jak skloňovat přejatá podstatná jména na -é?

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 9-10

Články

257 Leonid I. Rojzenzon (Samarkand): Věty vyjadřující postupné rozvíjení děje

262 Bohumil Pick: Mezizávodní, meziškolní

266 Jan Chloupek: Vyjadřování situačně druhotných projevů ve východomoravských nářečích

Posudky a zprávy

272 Slavomír Utěšený: K jazykové stránce tzv. lidových vyprávění

280 Marie Racková: Kniha o lidovém vypravěči

284 Antonín Frinta, V. Š.: Malý atlas světa

286 Přemysl Hauser, Milan Jelínek, Břetislav Koudela: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

297 Jaroslav Zima: Z našich novin

304 Jaroslav Kuchař: Koupit lístek v Turistovi?

306 Karel Hausenblas: Kritika o představeních berlínské opery?

306 Jaroslav Kuchař: Organizační a organizátorský

307 Kvido Hodura, Vladimír Šmilauer: Poznámka k etymologii místního jména Polička

Okénko z naší poradny

309 Zd. Hrušková: Nárokace?

311 Jaroslav Machač: Dát souhlas s něčím, či k něčemu?