dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 1-2

Články

Lubomír Doležel: K vyjadřování řeči postav v románě J. Otčenáška „Občan Brych“

15 Alois Jedlička: Česká jazykověda a otázky jazykového vyučování

28 Bohuslav Havránek: Deset let Jazykového koutku v Československém rozhlasu

32 Václav Machek: Znova o slově peskovati

Posudky a zprávy

37 Miroslav Komárek: Nová příručka praktické stylistiky

40 Karel Sochor: Nové odborné slovníky

49 Red. (= Redakce): Akademická konference o vědeckém studiu soudobých jazyků

52 Zdeněk Tyl, Jana Ondráčková: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

58 Jaroslav Kuchař: Olympionik

60 Jan Chloupek: Jdeme dopředu středním útočníkem!

61 Dš (= František Daneš): Sloh literárních kritik

62 Dš (= František Daneš): Odběru plynu složek

62 Dš (= František Daneš): Novinářská čeština

Okénko z naší poradny

64 Helena Kratochvílová: Instrukční film, nebo instruktážní film?

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 3-4

Články

65 Bohuslav Hála: Několik poznámek na okraj recitace

72 Karel Richter: Slovo režim v slovní zásobě spisovného jazyka

76 Vladimír Ženatý: Jak uvádět názvy slovenských uměleckých děl nebo publikací v češtině?

80 Božena Zimová: Vorařský slang v řeči starého Podskalí

Posudky a zprávy

94 Eva Halíková: První učebnice českého jazyka pro polské školy v Československu

97 Jarmila Syrovátková, Vladimír Ženatý: Dvě školské pravopisné příručky

104 František Hladiš: Čeština je jazyk vtipný

107 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

110 Dš (= František Daneš), V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Pécs, nebo Pětikostelí?

112 Karel Sochor: Trambus, mikrobus, skútr a mopéd

113 Miroslav Roudný: Balená centrála

114 Milan Jelínek: Ke slovu bufet

116 Františka Havlová: Nechat někoho na holičkách

Okénko z naší poradny

118 Helena Kratochvílová: Tavěcí teplota, nebo tavicí teplota?

119 Karel Sochor: Dělené, nebo bourané maso?

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 5-6

Články

121 Kvido Hodura: Akademik František Ryšánek osmdesátiletý

129 Miloš Dokulil: Psaní velkých písmen v nových Pravidlech českého pravopisu

145 Jana Dvončová: Ke skloňování neživotných podstatných jmen rodu mužského zakončených na -l

150 J. B. (= Jaromír Bělič), Eva Halíková: Poznámka k příčestím na -lý v češtině

152 Zdeňka Horálková: Jak si lidé na Slovácku vysvětlují vznik rodových přezdívek

Posudky a zprávy

159 Alois Jedlička: Základní příručka o slovenském odborném názvosloví

166 Bedřich Téma: Pozoruhodná studie o mluvě horníků

169 Zikmund Skyba: Jazykové koutky v cizině

172 Jiří Daňhelka: Konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků

176 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

180 Jaroslav Kuchař: Efektivnost

182 Jitka Štindlová: Ruské slovo „učastok“ a jeho český překlad

Okénko z naší poradny

184 Zd. Hrušková: Jak skloňovat a psát zeměpisná jména typu Sierra v 3. a 6. pádě

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 7-8

Články

185 Kvido Hodura: Jan Gebauer a český spisovný jazyk

195 Karel Hausenblas: Psaní i a y podle nových Pravidel českého pravopisu

201 Jan Svoboda: K původu a výkladu českých příjmení

213 Svatopluk Štech: Několik poznámek k etymologii slov tumpachový a tumpach

Posudky a zprávy

217 Karel Hausenblas: Příspěvky k problematice národního jazyka

222 Slavomír Utěšený: K dotazníkovému výzkumu slovní zásoby českých nářečí

227 Zdeněk Tyl: Přípravy k vydání Slovníku staročeského

232 Lumír Klimeš: Nová pojmenování železničních návěstí, znamení a návěstidel za posledních deset let

236 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

239 František Daneš: Vzdáti zápas

240 Miloš Dokulil: Koprodukce, či komprodukce?

243 Jaroslav Machač: Polopatismus

244 František Váhala: Novinářská čeština

Okénko z naší poradny

247 Zd. Hrušková: Skloňování některých afrických jmen

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 9-10

Články

249 František Váhala: Psaní předložek a předpon s a z

260 Vladimír Šmilauer, předseda Názvoslovné komise kartografické: Revise českých pomístních jmen

277 František Kopečný, Václav Machek: Ještě ke slovesu peskovat

Posudky a zprávy

282 Zdeněk Tyl: Nové vydání Dalimilovy kroniky

285 Milan Romportl: Nová česká práce o větné intonaci

287 Jaroslav Bauer: Slovník jazyka staroslověnského

290 J. Červenka, Alois Jedlička, František Daneš, Josef Filipec, František Hladiš: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

303 Jaroslav Machač: Novinářská čeština

305 Karel Sochor: Spojitá válcovací trať, nikoli kontitrať

306 Jitka Štindlová: To zoo, nebo ta zoo?

308 Antonín Frinta: Poznámka k podobě cizích místních názvů

308 Františka Havlová: Nechat někoho na holičkách

Okénko z naší poradny

309 Zd. Hrušková: Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

311 Zd. Hrušková: Jazykové okénko brněnské Rovnosti