dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 1

Sdělení redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce

Články

Jana Zdeňková: K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

17 Lucie Radková: Ráfek a cépézetka: Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů

28 Radka Holanová: E-mailová komunikace pacientů s lékaři aneb Korťáky se mažou na noc

38 Zina Komárková: Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)

Posudky a zprávy

49 Jiří Rejzek: Slovenský etymologický slovník

51 Žaneta Dvořáková: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst

55 Robert Adam, Robert Dittmann, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017

Drobnosti

58 Martina Rybová: K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka

64 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 2

Články

65 Luboš Veselý: Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové?

81 Josef Štěpán: Apoziční vedlejší věty

94 Petr Mareš: „Neočekáwal jsem ani psaní ani – kobližky“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka

Posudky a zprávy

107 Michal Křístek: Výbor prací o různých aspektech komunikace

110 Karel Kučera: Závěrečný díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Drobnosti

112 Lucie Jílková: K výslovnosti th ve slově smoothie

116 Michaela Janů: Vošťurák

118 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 3

Články

121 Jan Chromý: Experimentální výzkum gramatického vidu a způsobu slovesného děje: situační modely

138 Vojtěch Veselý: K slovotvorné funkci reflexivních morfémů se, si

158 Alena M. Černá: Thámův Veleslavínův nomenklátor

Posudky a zprávy

176 Ludmila Uhlířová: Co je v lingvistice nového

182 Michal Místecký: Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání

Drobnosti

185 Petr Nejedlý: Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt

Okénko z naší poradny

188 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 4

Články

189 Jan Chromý: Experimentální výzkum gramatického vidu a způsobu slovesného děje: jazyková relativita a vidové vynucení

204 Luboš Veselý: Poznámka k perifrastickému futuru u obouvidových sloves aneb Prezident bude abdikovat

218 Tereza Klemensová: Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století

Posudky a zprávy

228 Jaroslav David: První česká soustavná práce o literární onomastice

233 Ján Mačutek: Jeden autor, osem žánrov a trochu matematiky

Drobnosti

238 Martin Beneš: Kalamáry

Okénko z naší poradny

244 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Články

245 Tomáš Duběda: Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu

268 Martina Šmejkalová: Rok 1918 v průmětu rozvoje českého odborného názvosloví

Recenze a zprávy

286 Ondřej Bláha: Slovotvorné afixy v současné češtině

289 Milena Hebal-Jezierska: Ústup protetického v-

296 Jan Táborský: Od povolaných aneb K sedmdesáté popularizační knize o češtině a jazykovědě

298 Jiří Šedý: Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic

299 Robert Adam – Ondřej Koupil – Petr Nejedlý – Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018

Drobnosti

303 Anna Černá: Chatbot

Okénko z naší poradny

308 Z jazykové poradny