Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 1

Články

Jiří Kraus: Vztah těsnopisu a jazykovědy

10 Jan Kořenský: Výskyt variantních tvarů podstatných jmen v češtině (Na základě experimentálního průzkumu)

22 Emanuel Michálek: Z minulosti naší jazykové kultury (K jazykovému odkazu Jana Blahoslava)

Posudky a zprávy

27 Alena Polívková: Z jazykové poradny

33 Alois Jedlička, Antonín Tejnor: Knížka o polské jazykové kultuře

40 Stanislav Starý: O hovorové ruštině v sovětském sociolingvistickém sborníku

44 Redakce: Jubileum Jaroslava Zimy

46 Jan Chloupek: Za docentem dr. Aloisem Gregorem

Drobnosti

48 Miloslav Sedláček: K tvoření číslovek řadových

49 Václav Křístek: Prostavět milión?

50 Václav Křístek: Máme na to?

51 Alois Jedlička: Zbrojovka horko těžko vyhrála

53 Alois Jedlička: Běží to bez zádrhelů

54 Jaroslav Kuchař: Neživotnost jedinců a jednotlivců

55 Antonín Tejnor: Display

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 2-3

Články

57 Bohuslav Havránek: K šedesátinám prof. Al. Jedličky

63 Vladimír Šmilauer: Příjmení Jedlička

65 Karel Horálek: Jazyk jako systém a norma

68 František Kopečný: K symetrii a asymetrii v jazyce

72 Jaromír Bělič: Sedm, sedmnáct, sedmdesát…

78 Miroslav Komárek: Ke vzniku jihočeských a jihozápadomoravských rozkazovacích tvarů typu proš

81 Václav Křístek: K jednomu zvláštnímu případu záměny slovesných kategorií

85 František Daneš: Poznámka k vazbě slovesa záviset

91 Josef Štěpán: Uvažovat nad něčím, nebo uvažovat s něčím?

94 Josef Vachek: Glosa k novočeskému vždyť

97 Karel Svoboda: Věty se spojkou aniž

103 Josef Filipec: K otázce spojování slov

115 Miloš Helcl: Současné tendence při tvoření slov skládáním v češtině

124 Josef Hrbáček: Zkratky a tvoření slov

131 Miloš Dokulil: Slovesa odvozená ze jmen přídavných označujících barvy

141 Přemysl Hauser: Složená slova s polo-, polou-, půl-

144 Marie Těšitelová: Kvantitativní hodnocení lexikálních prostředků a jejich stylistické využití

150 Karel Hausenblas: Učební styl v soustavě stylů funkčních

159 František Cuřín: K charakteristice jazyka Antala Staška

165 Jan Chloupek: Řeč o jazyce v umělecké tvorbě M. Horníčka

171 Věra Formánková: K Erbenovu překladu slovanských pohádek

177 Blažena Rulíková: Výběrová bibliografie prací univ. prof. dr. Al. Jedličky

Sdělení redakce

184 Poznámka

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 4

Články

185 Antonín Tejnor a kol.: Přejatá slova a veřejné mínění

202 Miloslav Sedláček: Durdíkovy názory o jazyce a jazykové kultuře (Věnováno M. Dokulilovi k šedesátinám)

215 Jaroslav Zima (= Jaroslav Machač): Sportovní televizní komentář (K jeho stránce jazykové a slohové)

Posudky a zprávy

221 František Daneš: Miloš Dokulil šedesátiletý

Drobnosti

226 Zdeněk Hlavsa: Chodíte do nějakého kursu?

227 Alexandr Stich, Miloslav Sedláček: Jak se skloňuje jméno Tycho de Brahe?

230 Zdeněk Hlavsa: Jak psát název Západní Berlín?

231 Alena Polívková: Kůň Převalského

232 Alena Polívková: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 5

Články

233 Františka Havlová: K jazyku Ivana Olbrachta

243 Slavomír Utěšený: Tradiční nářeční slova v jihozápadočeském pohraničí (Experiment se školní mládeží na Klatovsku a na Sušicku)

250 Zdeněk Salzmann: Příspěvek k vytvoření českých podob indiánských jmen

Posudky a zprávy

263 Miloš Dokulil: Nová souborná práce o tvoření slov v nové češtině

274 Marie Nováková-Šlajsová: Onomastické práce

Drobnosti

276 František Svěrák: K původu slova výdobytek

277 Milena Rulfová: Jste též karavanisté?

278 Antonín Tejnor: Ještě jednou o velínu

278 Miroslav Roudný: Název pro magnetický záznam obrazu

279 Zdeňka Sochová: Sexy filmy i u nás?