dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 1

Články

Josef V. Bečka: Subjektivnost a polarita výrazu

20 Emanuel Michálek: Podněty Jana Milíče a Řehoře Krajčího k rozvoji spisovné češtiny

25 Jaroslav Bartošek: K diskusi o zkratkách

Posudky a zprávy

31 Josef Filipec, Jaroslav Kuchař: Životní jubileum Miloše Helcla

34 Jan Chloupek: Příspěvek k rozboru promluvy

36 Alena Fiedlerová: Z pátého sešitu Staročeského slovníku

41 R. H. (= Rudolf Havel): Z korespondence Františka Trávníčka

41 Marie Racková: První souborná práce o dějinách vyučování češtině

45 Blažena Rulíková: Sovětská vysokoškolská učebnice českého jazyka

49 Blažena Rulíková: Jazyková problematika na sympoziu o nových vztazích české a slovenské kultury

52 V. Š.: Čeština jako mezinárodní vědecký jazyk

Drobnosti

53 Vladimír Macura: Potíže s estonštinou

54 Lumír Klimeš: Historie slov fakt a faktický ve spisovné češtině

56 Karel Ohnesorg: Frekventní, nebo frekventovaný?

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 2

Články

57 Václav Křístek: Socialistické období ve vývoji českého jazyka

61 Jarmila Panevová: Rozvití předmětová a příslovečná, doplňující a určující

67 Jaroslav Porák: Prameny studia starší češtiny

71 Alexandr Stich: Referátový, referativní, nebo referující časopis?

77 Emanuel Michálek: K zvláštním způsobům Klaretova tvoření slov

Posudky a zprávy

82 Jaroslav Machač: K jubileu Josefa Filipce

85 Zdeňka Sochová: Slovenský sborník z lexikologicko-lexikografické a konfrontační problematiky

89 Karel Svoboda: Podnětná práce o doplňku ve slovenštině

94 Jaroslav Kuchař: Za Františkem Váhalou

96 Emil Dvořák: Nová práce o nářeční skladbě

99 Alena Polívková: Další sovětská práce o onomastice

102 Slavomír Utěšený: První monografie o nářeční češtině v Sovětském svazu

104 AS (= Alexandr Stich): O vývoji současné češtiny pro učitele

Drobnosti

108 Antonín Rubín: Krešlak a jiné lakované materiály

109 Antonín Rubín: Slipry a slipy

110 Antonín Tejnor: Artéská studně

110 Antonín Tejnor: Instrukce k něčemu, pro něco, o něčem

111 Antonín Rubín: Vratka

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 3

Články

113 Jana Ondráčková, Milan Romportl: Kvalita samohlásek přejatých slov v českém kontextu z hlediska výslovnostního

118 Marie Čechová: K morfologické stránce povídek Jana Nerudy a Vítězslava Hálka

127 František Štícha: K problematice významu slovesných reflexívních forem fakultativních

133 Ludmila Uhlířová: O frekvenci příslovečného určení v souvislém textu

143 Jiří Blažek: K dvojí klasifikaci podřadného souvětí

152 František Kopečný: O problematice příjmení typu Kopal, Koupil a věcech příbuzných

Posudky a zprávy

161 Lumír Klimeš: Železničářský slang

163 Václav Křístek: Polská populárněvedecká knížka o češtině

Drobnosti

165 Eva Macháčková: Rok ženy

166 Pavel Trost: Slangová slova majznout, rambajs, šťabák a šťabajzna

166 Jaromír Spal: Votipera

167 JK (= Jaroslav Kuchař): Vaší žádosti nebylo nevyhověno

167 MR (= Miroslav Roudný): Prostor / prostora

168 MR (= Miroslav Roudný): Stroj — mechanismus

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 4

Články

169 Marie Těšitelová: Profesor Vladimír Šmilauer osmdesátníkem

173 František Daneš: Účelové přívlastky s předložkami pro, na, k

180 Petr Sgall, Petr Piťha: Některé výsledky nových postupů v novočeské skladbě

186 Josef V. Bečka: O relativních a subjektivních časech v češtině

195 Jaromír Spal: Větné členství instrumentálu komitativního

200 Lumír Klimeš: Délka jednoduché věty v Počátcích českého básnictví, obzvláště prozódie

206 Jaromír Bělič: O jazykové příslušnosti nářečí na Těšínsku

Posudky a zprávy

211 Vladimír Šmilauer: Před sto lety se narodil prof. Emil Smetánka (14. X. 1875)

213 Václav Křístek: Významná česká práce o otázkách teorie spisovného jazyka

215 AS (= Alexandr Stich): K obecné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel)

Drobnosti

224 JK (= Jaroslav Kuchař): Mezistátní — mezinárodní

Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 5

Články

225 Josef Filipec: Cesta k českému jednosvazkovému slovníku

233 Miroslav Komárek: Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, nebo písmena?

237 Pavel Jančák: Dvě středočeské izoglosy

243 Miloslav Sedláček: Do Záhřeba, nebo do Záhřebu? (Příspěvek k tvarosloví vlastních zeměpisných jmen)

Posudky a zprávy

249 František Daneš: Sto let od narození Václava Ertla

255 Jaroslav Porák: Sborník k osmdesátinám akad. B. Havránka

258 Slavomír Utěšený: První ukázkový soubor map Českého jazykového atlasu

261 Radoslava Brabcová: Výsledky výzkumu hovorové ruštiny

Drobnosti

267 EP (= Eva Pokorná), AP (= Alena Polívková): K tvoření obyvatelských jmen ze jmen států

269 Pavel Trost: Slova rošťák a roup, roupy

269 MR (= Miroslav Roudný): Injektovat — injikovat

270 MR (= Miroslav Roudný): Zvěř — zvířata

270 Alena Polívková: Neživotaschopný — životanechopný

271 Antonín Tejnor: Elektrifikace — elektrizace