dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 1

Články

Jan Petr: Na okraj výročí Ústavu pro jazyk český ČSAV

14 Vlasta Červená: O lexikálním archívu Ústavu pro jazyk český ČSAV

23 Eva Macháčková: Rozhovor s významnými osobnostmi

33 Marie Čechová: K expanzi předložky na v současné jazykové praxi

Posudky a zprávy

46 Zdeněk Tyl: Výběr z publikační činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV a jeho pracovníků za léta 1971—1980

52 Šs (= Otakar Šoltys): Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v roce 1979

Drobnosti

56 Miloslava Knappová: Příjmení typu van Zoen, Mc Cormick, le Breux

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 2

Články

57 Redakce: Šedesát let Komunistické strany Československa a československá jazykověda

59 Miloslava Knappová: Začleňování cizích ženských příjmení do češtiny

64 Milada Nedvědová a kol.: Obecná čeština v překladu

76 František Kopečný: K původu termínů slang, argot, hantýrka a žargón

80 Jan Petr: K neuskutečněnému druhému vydání Jungmannova slovníku

89 Karel Pech: Zvukové prvky řeči a jejich význam při komunikaci

Posudky a zprávy

95 Milena Rulfová: Kniha o určování autorství

101 Eva Pokorná: Vlastní jména v Česko-slovenském slovníku

104 Alena Polívková: Otázky jazyka a kultury řeči v tvůrčím odkazu V. I. Lenina

105 Lumír Klimeš: Nový slovenský slovník cizích slov

109 Alena Polívková: Týden jazykové kultury v polském rozhlasu

Drobnosti

110 František Štícha: Obrazy a grafika

111 Lumír Klimeš: Kris

112 A. P. (= Alena Polívková): Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 3

Články

113 Vladimír Hrabě: Jazyk a leninská teorie odrazu

124 Mikoláš Zatovkaňuk: Haškovy rusismy v Osudech dobrého vojáka Švejka

132 Slavomír Utěšený: Připomínky k hierarchii členění českých nářečí

137 Emanuel Michálek: K jazykovému odkazu Tomáše Pešiny z Čechorodu

Posudky a zprávy

143 Věra Petráčková: K životnímu jubileu Jana Petra

145 Jan Petr: Antonín Robek padesátníkem

147 Miroslav Komárek: Aktuální otázky jazykové kultury

155 Čestmír Amort: Studie o slavistických zájmech klasiků marxismu

159 Alena Polívková, Jiří Kraus: Nová populární knížka o polštině a obecné jazykovědě

Drobnosti

162 Adolf Kamiš: Citovat × citýrovat, pauzovat × pauzírovat

163 Rudolf Forstinger: Sopka svaté Heleny?

163 Petr Nejedlý: Hvozd

164 Hana Prouzová: Přírodní, nebo přírodová péče?

166 Igor Němec: Sednout a lehnout

167 A. P. (= Alena Polívková), L. K. (= Lumír Klimeš): Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 4

Články

169 Miloslav Sedláček: Slovanská vlastní jména v novinách a časopisech

177 Slavomír Utěšený: K příznačným rysům přezdívkových příjmení ve školním prostředí

181 Jana Hoffmannová: Jazyková tvořivost výtvarníka Jana Kutálka

186 František Štícha: Zvratná slovesa dativního typu

Posudky a zprávy

192 Antonín Rubín: K dvěma výročím Ústavu pro jazyk český ČSAV

195 Vladimír Šmilauer: Kvantitativní lingvistika a Marie Těšitelová

201 Věra Petráčková: K výročí Oldřicha Hujera (1880—1980)

203 Jiří Nekvapil: Sborník o metodologických problémech československé jazykovědy

209 Jaromír Spal: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II

212 Milada Homolková: Slova a dějiny

216 Lumír Klimeš: Příspěvek k poznání stavbařského slangu

Drobnosti

219 Petr Mareš: Oslyšen, či neoslyšen?

220 Olga Petrželková: Děti a cizí slova

222 Antonín Rubín: Dvojčata

224 Eva Macháčková: Za výkladními skříněmi je mnoho tabel

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 5

Články

225 Josef Filipec: Z prehistorie a historie Ústavu pro jazyk český ČSAV

233 Jana Hoffmannová: K nespisovným prvkům ve dvou českých překladech Šukšinovy Červené kaliny

246 Lumír Klimeš: Vojenské hodnosti v kronice J. N. Zatočila z Loewenbrugku

Posudky a zprávy

250 Ludmila Zimová, J. Válek: Druhá bohemistická konference v Ústí nad Labem

254 Jan Petr: Populární výklad jazykovědy litevsky

256 Adolf Kamiš: Polská populárněvědná knížka o polsko-českých jazykových vztazích

257 Milada Nedvědová: Čeština pro Slovince

260 Jiřina Novotná-Hůrková: Časopis varšavského střediska jazykovědců-polonistů

264 Lumír Klimeš: Veterinář o mluvě zaměstnanců v jatečnictví a masném průmyslu

Drobnosti

265 Miloslav Churavý: Ke zkratkám názvů národních výborů

267 Antonín Tejnor: Osvojování přírodních zdrojů

268 Slavomír Utěšený: Úroda pojmenování pro autobus Ikarus 280

269 Emanuel Michálek: Podmazat — ‚podplatit‘

271 Běla Poštolková: Robotika

272 Eva Macháčková: Plátkovaný sýr, balíčkovaný salám