dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Stíhací letectvo, stíhací letoun, stíhačka

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. P.) S jazykového stanoviska jsou tyto názvy správné. Chyba je jen v tom, když se v přídavném jméně stíhací a v podstatném jméně z něho odvozeném stíhačka píše místo náležitého dlouhého í (prvního) i krátké. O přídavných jménech s koncovkou -cí, utvořených ze sloves, vykládají Pravidla českého pravopisu na str. XXI, že mají v slabikách vnitřních samohlásku takovou, jako je v příslušném příčestí minulém činném. Tady na př. hnáti hnal hnací (řemen), odkládati odkládal odkládací (účinek), práti pral prací (látka) atd. Když je takové přídavné jméno utvořeno od slovesa IV. třídy, má koncovku -icí, na př. balicí, kreslicí, a liší se tedy krátkostí předposledního i od určitého přechodníku přítomného, který má koncovku -ící, na př. balící, kreslící. Z takovýchto dvojic významem odlišných, na př. balící (= ten, kdo balí) — balicí (papír, t. j. na balení), kreslící (= ten, kdo kreslí) — kreslicí (potřeby, t. j. ke kreslení) a p. pravděpodobně vzniká mylný úsudek, že se kmenová samohláska před příponou -cí zkracuje vždycky, tedy i u sloves jiné třídy než IV. Touto nesprávnou domněnkou si vysvětlujeme i nesprávný tvar stihací místo stíhací podle stíhal. Jest ovšem také možné, že ti, kdo píší příd. jméno stíhací s krátkým i, píší tak v dobré víře, poněvadž nevědí, že se trvací odvozenina od dokonavého slovesa II. třídy stihnouti píše podle Pravidel správně s dlouhým prvním í, t. j. stíhati (srov. minouti míjeti, napnouti napínati, skytnouti skýtati, zdvihnouti zdvíhati a p.). O slovu stíhačka podotýkáme, že si je naši vojenští letci utvořili sami náhradou za stíhací letoun. Nic bychom proti tomu slovu neměli, ale i v něm je třeba zachovávati kvantitu příslušného přídavného jména. Ženu — máme už přece letkyně a jednou snad budeme mít letkyně vojenské —, která stíhá, budou moci beze všeho nazývat stíhačkou, neboť toto slovo je ženský rod k mužskému podstatnému jménu stihač, ale chtí-li nahrazovat výraz stíhací stroj (= letoun) jedním slovem stíhačka, musí v něm podle posavadních pravidel pravopisných psát dlouhé í (srov. ždímačka = ždímací stroj: ždimačka = žena, která ždímá).

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 159

Předchozí Souvislý

Následující Učební, učebný