Časopis Naše řeč
en cz

Zakládati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(M. B.) Psali jsme (18, 23), že ve spojeních ‚tato skutečnost (obsah tiskopisu a p.) zakládá trestný čin‘ je užito slovesa zakládati způsobem v českém jazyce nezvyklým. Takové obraty vznikaly mechanickým napodobením vazby něm. slovesa begründen. Na př. slova trestního řádu (č. 119/73 ř. z.) »das Strafurteil muβ aussprechen, welche strafbare Handlung durch als erwiesen angenommene Tatsachen… begründet wird« (§ 260, 2) zněla v českém překladě (vydaném státní tiskárnou ve Vídni 1873): v rozsudku trestním se má vyřknouti, který trestný [256]čin zakládá se skutky za prokázané pokládanými. Ale na jiném místě (§ 475, odst. 2) se německé znění »hat das Bezirksgericht über eine Tat geurteilt, welche ein Verbrechen oder ein Vergehen begründet« překládá se slovy »vynesl-li soud okresní rozsudek o nějakém skutku, který jest zločinem nebo přečinem.«[1] Toto prosté jest postačí asi ve většině případů, kde naši právníci užívají germanismu zakládá. Zdá-li se sloveso býti stilisátoru zákona nebo rozsudku málo výrazné, může se vyjádřiti jinými čistě českými způsoby, jako obsahem tiskopisu se pisatel dopouští trestného činu, touto skutečností byl spáchán trestný čin a pod. Slovník K. Kadlec a K. Heller, Německo-česká terminologie úřední a právnická I, 138 překládá něm. mündliche Verkündigung begründet die Wirkungen der Zustellung českými obraty ústní prohlášení působí, má účinek, účinkuje jako dodání.


[1] Na obě místa trestního řádu nás lask. upozornil p. vrchní odb. rada dr J. Holeyšovský.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8, s. 255-256

Předchozí Vzduch, plyn

Následující Zasloužený : zasloužilý