Časopis Naše řeč
en cz

Psát Barrandien, či barrandien?

Běla Poštolková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Barrandien je oblast (přesněji řečeno pánev) ve středních Čechách rozprostírající se zhruba mezi Prahou a Plzní, pojmenovaná podle francouzského paleontologa J. Barranda. Barrande sám pojmenoval tuto oblast „Système silurien du centre de la Bohème“. Podle údajů Geologického slovníku[1] se název barrandien ujal a užívá se ho i v cizí odborné literatuře. Geologové i geografové[2] píší název s velkým začátečním písmenem, neboť ho považují za jméno vlastní, za něco jedinečně se vyskytujícího a pojmenovaného na památku slavného badatele. Jazykové příručky („Pravidla českého pravopisu“ z r. 1957 a „Slovník spisovného jazyka českého“) uvádějí však tento termín se začátečním písmenem malým.

Slovo barrandien je odvozeno od příjmení Barrande. Ale na psaní jeho začátečního písmene nemůže mít vliv to, že je zde základovým slovem jméno vlastní. Termínů vytvořených ze jmen vynikajících lidí nebo k jejich poctě je celá řada, např. goethit, sternbergit, ampér, curie, farad, pasterizace aj. [62]Jestliže odvozené slovo označuje jméno druhové (minerál, fyzikální jednotku, proces, v našem případě oblast), pak je také píšeme se začátečním písmenem malým. — Slovotvorným prostředkem při tvoření našeho geologického a geografického názvu byla přípona -ien, užívaná v geologii a archeologii (srov. např. kambrien, ordovicien, magdalénien). Uvedená tři slova jsou rovněž odvozena od jmen vlastních: kambrien byl pojmenován podle Kambrické vrchoviny ve Walesu, ordovicien podle keltského kmene Ordoviků v Británii a Walesu, magdalénien podle místa La Madeleine ve Francii. Geologické termíny označují příponou -ien „útvary, období nějakého jiného, delšího údobí“ (kambrien je nejstarší útvar prvohor), archeologické termíny významový prvek „kulturní stupeň určitého období“ (magdalénien je nejmladší kulturní stupeň starší doby kamenné). Přípona -ien je cizího původu a není nikterak produktivní. Je potřebná v obou oborech, ale vázána na úzký okruh slov. Mnohdy se dnes od ní ustupuje: místo kambrien je častější kambrium, místo ordovicien ordovik. Slovo barrandien se však svým významem od výše uvedených slov liší dost podstatně: neznamená útvar ani období, nýbrž oblast, pánev složenou z několika geologických útvarů. Přípony -ien není zde užito v obvyklém významu. Jestliže se přesto slovo ujalo a užívá se ho, nelze proti tomu nic namítat. Není to jev ojedinělý.

Slovo barrandien jako název musíme však posuzovat i v rámci ostatních geologických a zeměpisných názvů. Podle dohody mezi geology, geografy a lingvisty[3] mají se psát s velkým začátečním písmenem jen ty názvy, které jsou současně jak názvy geologickými, tak zeměpisnými. Názvy používané jen geology bylo doporučeno psát se začátečním písmenem malým. Protože se termín barrandien na zeměpisných mapách nevyskytuje, považujeme ho za název převážně geologický. Doporučujeme proto ponechat psaní se začátečním písmenem malým.


[1] Naučný slovník geologický, Praha 1960.

[2] Dotazováni byli dr. I. Honl, doc. V. Havlena (katedra geologie KU), dr. D. Frič (Pedagogická fakulta v Praze), dr. A. Kříž (Geofond). Použitá literatura: R. Kettner, Všeobecná geologie I, Praha 1956, s. 104n. Naučný slovník geologický, Praha 1960. Příruční slovník naučný I, Praha 1962.

[3] Srov. o tom Čs. terminologický časopis 3, 1964, s. 56.

Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 1, s. 61-62

Předchozí Josef Hrbáček: Skloňování osobních jmen typu Humphrey

Následující Jaroslava Krasnická: Big beat