Časopis Naše řeč
en cz

Dobrou chuť Vám přejí RaJ, nebo Dobrou chuť Vám přeje RaJ?

Marie Těšitelová

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Naši čtenáři se nás ptali, má-li být při podmětu vyjádřeném zkratkou RaJ přísudek v čísle množném (přejí), anebo v čísle jednotném (přeje).

Zkratka RaJ [vysl. er á jé] je pracovní zkratkou pro naše Restaurace a jídelny. Byla utvořena ze začátečních písmen názvu, který tvoří dva souřadné členy v množném čísle (restaurace, jídelny) spojené slučovací spojkou a. Má tedy poněkud neobvyklou podobu, dvě velká písmena (pro označení slova prvního (R) a třetího (J) spojená malým písmenem a (ve skutečnosti celým slovem, tj. spojkou [192]a). Analogické zkratky užíváme např. pro časopis „Slovo a slovesnost(SaS); jinak je tato podoba zkratek velmi řídká.

Spojení dvou souhlásek samohláskou svádí u zkratky RaJ (nikoli např. u zkratky SaS, která je běžná jen v odborném užití) k tomu, že se z ní stává v pracovní mluvě zaměstnanců Restaurací a jídelen nové slovo, tzv. slovo zkratkové [vysl. raj, častěji ráj]. Je ovšem pak potíž, jak toto slovo psát. K vzniku tohoto slova přispívá silně souzvučnost se slovem ráj; uživatelé zkratkového slova si tuto shodu vnější podoby slov živě uvědomují. Také výslovnost dlouhého á je ve zkratkovém slově navozena dlouhým á ve slově ráj. Takto vzniklé slovo se pak chápe jako podstatné jméno rodu mužského patřící ke vzoru „stroj“, skloňuje se nejen v čísle jednotném, ale i v čísle množném, přísudek se s ním shoduje v rodě i v čísle (Raj pracuje, přeje…) apod.

Je-li možno jistě přijmout zkratku RaJ, je zkratkové slovo Raj jen výraz slangový, nevhodný ve spisovných projevech, zvláště psaných, např. na jídelním lístku, na vývěskách apod.

Pokud je zkratka ve větě podmětem, řídí se shoda v přísudku zpravidla základním slovem názvu, z něhož vznikla. Např. ČSR se zúčastnila zasedání OSN. ROH vyhlásilo nové závazky. U zkratky RaJ jde o několikanásobný podmět rodu ženského v čísle množném, a proto by přísudek měl být v 3. osobě čísla množného. Tedy: Dobrou chuť vám přejí RaJ.

Protože slangové zkratkové slovo Raj se snadno zaměňuje s obecným jménem ráj, doporučujeme i zkratku RaJ v písemných projevech oficiálních rozpisovat.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 5-6, s. 191-192

Předchozí F. R. Tichý: Schlemihl, či šlemíl?

Následující František Trávníček: Spojení typu já nešťastný!