Časopis Naše řeč
en cz

Chov skotu — těžký průmysl našeho zemědělství?

Karel Sochor

[Drobnosti]

(pdf)

-

Uvádíme toto přirovnání s otazníkem, třebaže jsme je vyslechli v rozhlase a čtli i v denním tisku. Zdá se, že je svědectvím přeměny naší někdejší zemědělské malovýroby na velkovýrobu a svědčí o rozvoji mechanizačních prací na našem venkově. Dnes již běžně mluvíme o zemědělské výrobě, především o výrobě rostlinné a živočišné. A členíme ji dále ještě podle toho, o jaké produkty jde, a při plánování, ve statistických výkazech a při podobných příležitostech nerozpakujeme se užívat podstatného jména výroba a slovesa vyrábět, i když máme na mysli např. obilí, brambory, zeleninu, drůbež, telata, krávy, popř. mléko a vejce.

Po stránce odborné je to vyjádření přesné, a proto i vhodné v odborných textech. Tím se ovšem nezříkáme mnoha dalších výrazů, které jsou stále obvyklé, mluvíme-li o práci zemědělců na poli nebo ve stájích: obilí, brambory, cukrovku i nadále pěstujeme, obděláváme, sklízíme, krávy dojíme, snůšku vajec u slepic zvyšujeme, hospodářská zvířata krmíme, podestýláme jim, růst prasat kontrolujeme atd. — všechny tyto dílčí úkony budou i nadále potřebovat svá označení.

Neulpíváme však jenom na nich, neboť zemědělská velkovýroba postupně bude vyžadovat nová pojmenování. Jistě se tu budou nejednou nabízet názvy, na něž jsme zvyklí z rozvoje techniky v jiných odvětvích. Vždyť pracovníci JZD a státních statků využívají při svých kolektivně konaných pracích vymožeností techniky, vesnice se čím dále tím více zprůmyslňuje a v budoucnu i vnější její ráz bude mít podobu opravdových závodů a výroben. Hlavním těžištěm chovu našeho hospodářského zvířectva bude samozřejmě skot, a to jednak pro svou početnost, jednak pro kvantum masa, které skot dává. Je to zemědělská výroba velmi důležitá pro naše národní hospodářství a celkový její ráz je při současné mechanizaci tak vyspělý, že tu lze přeneseně, metaforicky, a ad hoc pro aktualizování vyjádření mluvit o těžkém průmyslu na našem venkově. Přitom je zajímavé, že se tu vždy mluví o skotu, nikoli o hovězím dobytku, jak jsme byli dříve zvyklí. Zemědělští odborníci dávají totiž v současné době přednost názvu skot. Slovo dobytek je u zootechniků vůbec na indexu, patrně také proto, že slovo dobytek slouží i za nadávku. Spíše se přiklánějí k výrazu zvířata, zvířectvo, jde-li jim o pojmenování souhrnné.

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 1, s. 63

Předchozí Jaroslav Machač: Dobře zpracoval míč a proměnil vyloženou příležitost

Následující V. Kondrová: Nasmlouvané brambory