Časopis Naše řeč
en cz

Záruka dobré kvality

V. Kondrová

[Drobnosti]

(pdf)

-

V textilní výrobě je jednou z nejdůležitějších fází kontrola jakosti vyrobeného zboží. Tato kontrola se provádí jednak hned ve výrobním závodě, před odesláním zboží zákazníkovi (tzv. výstupní kontrola), jednak si ji zákazník, např. velký závod na výrobu prádla, provádí ještě jednou sám, když zboží přejímá a dřív než z něho začne vyrábět (tzv. vstupní kontrola). Aby zákazníkovi tuto druhou, vstupní kontrolu ušetřilo, rozhodlo se vedení n. p. Tiba, že po pečlivé kontrole ve výrobním závodě označí zkontrolované zboží, které je zcela bez vady, zvláštní visačkou.

O tom, jak má znít text této visačky, se s námi pracovníci z n. p. Tiba radili. Navrhovali buď Záruka dobré kvality, nebo Záruka za dobrou kvalitu a žádali nás, abychom jim vybrali znění jazykově správné.

Jde tedy o to, kterou vazbu, zda předložkovou nebo bez předložky, má podstatné jméno záruka mít.

Protože jde o jméno dějové, mohou nám být východiskem vazby slovesa zaručit, popř. zaručit se. Sloveso zaručit (podle „Příručního slovníku jazyka českého“ ‚zajistit plnění závazku; vůbec [závazně] někomu něco zajistit; důrazně, slavnostně prohlásit něco za pravdivé‘) má vazbu s prostým 4. pádem, tedy zaručit (někomu) něco. Zvratné zaručit se (tj. ‚svým slovem ujistit, že někdo nebo něco vyhovuje, dostojí kladeným požadavkům; důrazně, slavnostně něco slíbit, zabezpečit‘) se pojí se 4. pádem s předložkou za: zaručit se za něco. Dějové jméno záruka můžeme vztahovat jak k slovesu nezvratnému (zaručit něco záruka něčeho, prostý 4. pád u slovesa se náležitě změní v 2. pád u odvozeného podstatného jména dějového), tak k slovesu zvratnému (zaručit se za něco — záruka za něco; předložková vazba zůstává u odvozeného dějového jména beze změny). Po jazykové stránce jsou tedy obě vazby, záruka něčeho i záruka za něco, naprosto správné.

V archívním materiálu Ústavu pro jazyk český máme u slova záruka převážnou většinu dokladů na vazbu s 2. pádem (záruka zdaru, záruka bezpečnosti, míru, budoucího štěstí, úspěšné práce, zdárného vývoje, slibné budoucnosti atd.). Vazba s předložkou za se vyskytuje třikrát (záruky za pojistné; technické záruky za jakost stavby; společná záruka selských obcí za placení daní). Posuzujeme-li obě jazykově správná spojení Záruka dobré kvality a Záruka za dobrou kvalitu po stránce obsahové, jeví se nám spojení s předložkou jako vyjádření konkrétnější (tj. závod se zaručil nebo zaručuje za dobrou kvalitu zboží). Spojení Záruka dobré [124]kvality je možno chápat podobně jako spojení Značka dobré kvality, Znak dobré kvality; vlastní dějový význam slova záruka tu již ustupuje do pozadí. Text na visačce může mít jedno nebo druhé znění, obě jsou jazykově správná. Přesto však za vhodnější v dané situaci pokládáme znění Záruka za dobrou kvalitu.

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 2, s. 123-124

Předchozí Vladimír Mejstřík: Předpokládat se splněním plánu o měsíc dřív?

Následující Antonín Tejnor: Oxid, oxidace, oxidovat