Časopis Naše řeč
en cz

Třetí mezinárodní sympozium Český jazyk a literatura v zahraničí

Jiří Hasil

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Jedním ze stěžejních úkolů ústavu slovanských studií Univerzity Karlovy (dále ÚSS) je podporovat rozvoj široce chápané bohemistiky v zahraničí a propracovávat teorii a praxi výuky češtiny pojímané z hlediska předmětu zkoumání jako cizí jazyk.[1] Plnit tento lingvistický a ligvodidaktický úkol pomáhá ÚSS také pořádáním pravidelných setkání našich a zahraničních bohemistů. 1. mezinárodní sympozium o bohemistice v zahraničí bylo uspořádáno na FF UK při příležitosti 20. běhu LŠSS v r. 1976. Na ně tematicky navázalo 2. sympozium v r. 1979. Kromě toho ÚSS v r. 1984 uspořádal v Poděbradech 1. metodologickou konferenci o výuce češtiny jako cizího jazyka.[2]

3. mezinárodní sympozium nazvané Český jazyk a literatura v zahraničí se konalo v Praze v době od 17. do 25. srpna 1986 v rámci jubilejního 30. běhu LŠSS. Jeho propojení s LŠSS se ukázalo jako velmi prospěšné, neboť umožnilo [99]koordinované řízení obou akcí ze strany vedení ÚSS, dále pak společné využití některých akcí a materiálů a konečně i vzájemné setkání účastníků sympo