Časopis Naše řeč
en cz

K 70. výročí VŘSR

[Články]

(pdf)

-

V letošním roce si připomínáme 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a současně stále živé učení klasiků marxismu-leninismu o proletářské revoluci a budování socialistické společnosti. Uvědomujeme si také význam VŘSR pro dějiny obou našich národů a ohlas, který měla ve světovém měřítku. S úctou vzpomínáme díla těch, kteří v minulých desetiletích dokázali tvůrčím způsobem uplatnit revoluční myšlenky a zkušenosti sovětského lidu při budování socialistických společenských a hospodářských vztahů v naší zemi. Navazujeme na ty myslitele, kteří vytvářeli základy marxisticky orientované vědy, v našem případě především jazykovědy. Z jejich díla čerpáme podněty pro nové pojetí vztahu jazyka a společnosti, společenské podmíněnosti fungování jazykových jevů, jazykové kultury, úlohy celonárodního jazyka atd., pro to vše, co souhrnně nazýváme marxistickou jazykovědou. Toto pojetí nám umožňuje vytyčovat pro další rozvoj oboru takové úkoly, jejichž plnění přispívá k sociálně ekonomickému rozvoji společnosti a zvyšování její kulturní úrovně. Vždyť právě VŘSR si programově kladla za cíl rozvinout vzdělanost lidu, využít všech schopností člověka ve prospěch společnosti, dosáhnout toho, aby lid byl nejen uživatelem pokrokové kultury, ale také jejím (spolu)tvůrcem v přítomnosti. Na tomto procesu se značnou měrou také podílí jazyk, především národní jazyk spisovný. Proto je třeba jej kultivovat a rozvíjet tak, aby se stal všestranně využitelným nástrojem našeho myšlení a tvůrčí práce. Této úlohy jazyka si byl dobře vědom V. I. Lenin. Při mnoha příležitostech vyzdvihoval důležitost národního jazyka při budování socialistické společnosti a zdůrazňoval úlohu vědy a vědeckého výzkumu v boji o vytvoření nových společenských a hospodářských poměrů. Je naším úkolem odkaz VŘSR a Leninovo učení dále rozvíjet ve prospěch socialistické současnosti.

Naše řeč, ročník 70 (1987), číslo 4, s. 169

Předchozí Emanuel Michálek: Z dějin zkratkových pojmenování

Následující Janko Băčvarov: Český konektor totiž a jeho bulharské ekvivalenty