Časopis Naše řeč
en cz

Jazyková poradna v Leningradě

Alena Polívková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V roce 1968 byla otevřena v leningradském oddělení Jazykovědného ústavu Akademie věd SSSR jazyková poradna, nazvaná Skoraja lingvističeskaja. Pracovníci tohoto oddělení odpovídají na telefonické a písemné dotazy; občas přijdou do poradny i tazatelé osobně. Nejrozšířenější složku poradenství tvoří odpovědi na telefonické dotazy. Protože se leningradští pracovníci jazykové poradny od počátku snažili naučit tazatele hledat odpovědi na jed[214]noduché dotazy v základních jazykových příručkách, jako jsou např. pravopisná pravidla, mluvnice a slovníky, a vysvětlovali jim význam práce jazykovědných pracovníků pro společnost, hledají odpověď na dotaz v jazykové poradně dnes už většinou jen ti lidé, kteří trvale pracují s jazykem, tzn. redaktoři, korektoři, pracovníci rozhlasu a televize, důležitých institucí a ministerstev. Jsou to většinou dotazy, které bezprostředně souvisí s aktuálním politickým a kulturním děním v Sovětském svazu, ať už jsou to dotazy týkající se pravopisu a výslovnosti, sémantiky, stylistiky, či tvoření nových slov. Odpovědi na tyto otázky se opírají o rozsáhlé kartoteční sbírky slovní zásoby, které jsou právě v Leningradě.

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 4, s. 213-214

Předchozí Jiří Kraus: Zajímavý příspěvek korespondenční praxe jednacímu stylu

Následující Jaroslav Kuchař: Vědecká konference o teorii spisovného jazyka ve Smolenicích