Časopis Naše řeč
en cz

Kvalimetrie

Eva Macháčková

[Drobnosti]

(pdf)

-

V našem století bouřlivého rozvoje vědy a techniky nás nepřekvapí, setkáme-li se s názvem nového vědního oboru, o kterém jsme dosud nic neslyšeli. Protože na celém světě se odborníci zabývají problémy, jak dosáhnout vysoké jakosti výrobků a jak ji měřit a hodnotit, začaly se rozvíjet i takové nové vědní obory, jako je věda o jakosti (kvalitě) výrobků a věda o měření jakosti výrobků.

Názvy věda o kvalitě výrobků a věda o měření kvality výrobků jsou však příliš dlouhé a pro jazykový styk nepraktické. Lépe by nám vyhovoval název jed[222]noslovný. Mohli bychom např. užít slova přejatého, neboť názvy vědních oborů jsou často přejatá slova, a to složená ze dvou částí. V první se skrývá název předmětu, o němž věda pojednává, např. geologie geo (od řeckého gé, což znamená Země), v druhé části je -logie, to znamená nauka, geologie je tedy nauka o Zemi. Někdy je v druhé části názvu vědního oboru složka -metrie; ta vyjadřuje, že měření zasahuje to, co je vyjádřeno částí první. Tedy geometrie je původně nauka o měření Země, dnes už ovšem část matematiky zabývající se prostorovými formami. (Původní význam vidíme např. ve slově geometr, tj. zeměměřič.)

Vědu o jakosti výrobků bychom tedy mohli nazvat kvalitologií a vědu o měření jakosti výrobků kvalitometrií. Avšak pro vědu o měření jakosti výrobků se již ve světě ujal název kvalimetrie, bude tedy třeba respektovat mezinárodní úzus a užívat tohoto názvu. Jak bylo toto slovo utvořeno? Zdá se, že se při jeho tvoření vycházelo z latinského qualis (= jaký) spíše než ze základu slova kvalita. Podobně je utvořeno slovo gravimetrie, tj. měření zemské tíže, asi z latinského přídavného jména gravis (těžký), nikoli od slova gravitace.

Pomocí metod nové vědy — kvalimetrie — se hodnotí a měří takové vlastnosti látek, jako je chuť a vůně, a proto se můžeme těšit, že i po těchto stránkách budou naše výrobky stále kvalitnější.

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 4, s. 221-222

Předchozí Václava Holubová: Boom

Následující EP (= Eva Pokorná): Radíme a kritizujeme