Časopis Naše řeč
en cz

Výběr z publikační činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV a jeho pracovníků za léta 1971—1980

Zdeněk Tyl

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Tento bibliografický soupis je volným dodatkem k stati J. Petra „Na okraj výročí Ústavu pro jazyk český“ (v. zde s. 1n.); svým zaměřením a uspořádáním navazuje na obdobný přehled za léta 1946—1971, otištěný v Naší řeči 54, 1971, 189n. Zaznamenává v kritickém výběru samostatné publikace, kolektivní nebo individuální, které připravili pracovníci ÚJČ nebo se na nich významně podíleli; doplněno je i několik publikací od jiných autorů, kteří na úkolech ÚJČ spolupracovali. Záznamy jsou rozděleny do několika oddílů (zhruba v souladu s organizačním členěním ÚJČ) a dále řazeny chronologicky; publikace pokračující nebo vycházející v nových vydáních jsou však z praktických důvodů shrnovány. Ani tentokrát nebylo možno pro nedostatek místa pojmout do soupisu početné studie a články pracovníků ÚJČ, otištěné v časopisech, sbornících apod.; ty jsou v postačitelné úplnosti registrovány v Bibliografii české lingvistiky, kterou od ročníku 1977 zpracovává a opět vydává jako interní tisk útvar vědeckých informací ÚJČ.

1. ČASOPISY A SBORNÍKY. PRÁCE OBECNÉ

Slovo a slovesnost. Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. — Vydává Československá akademie vod péčí Ústavu pro jazyk český. Roč. 33, 1972 — 41, 1980. Ved. red. R. Havránek, od roč. 41, 1980 M. Těšitelová.

Naše řeč. Časopis Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. — Roč. 55, 1972 — 63, 1980. Ved. red. J. Kuchař, od roč. 63, 1980 J. Petr.

Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. — Vydáváno péčí Ústavu pro jazyk český ČSAV. Roč. 12, 1971 — 21, 1980. Red. V. Šmilauer a J. Svoboda, od roč. 14, 1973 ved. red. V. Šmilauer.

Travaux linguistiques de Prague 4. Études de la phonologie, typologie et de la linguistique générale. — Red. I. Poldauf. Praha, Academia 1971, 236 s.

Prague Studies in Mathematical Linguistics 3. — Red. P. Sgall, M. Těšitelová, J. Vachek. Praha, Academia 1972, 288 s.

~ 4. — Red. J. Horecký, P. Sgall, M. Těšitelová. ~ 1972, 254 s.

~ 5. — Red. J. Horecký, P. Sgall, M. Těšitelová. ~ 1976, 322 s.

~ 6. — Red. J. Horecký a M. Těšitelová. ~ 1978, 288 s.

[47]Z klasického období pražské školy 1925—1945. — K vyd. připr. a doslov naps. J. Vachek. Prameny české a slovenské lingvistiky. Řada česká, sv. 2. Praha, Academia 1972, 76 s.

Čeština všední i nevšední. Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky. — Red. J. Kuchař a S. Utěšený. Praha, Academia 1972, 492 s.

Čeština za školou. — Připr. kolektiv bohemistů z Ústavu pro jazyk český ČSAV, filozofické fakulty UK aj. za hl. red. K. Hausenblase a J. Kuchaře. Edice: Pyramida. Praha, Orbis 1974, 488 s.

~ 2. vyd. nakl. Panorama 1979, 484 s.

Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. Věnováno univ. prof. dr. Vladimíru Šmilauerovi, DrSc., k osmdesátinám. — Uspoř. I. Lutterer a L. Olivová-Nezbedová. Roč. 16, 1975, č. 1/3, 412 s. — Obsah: Část prvá: I. Teorie a metodologie onomastiky. II. Antroponomastika. — Část druhá: Toponomastika.

J. Petr: Slavistické zájmy K. Marxe a B. Engelse. — Acta Universitatis Carolinae — Philologica. Monographia 61. Praha, Univerzita Karlova 1976 (1978), 128 s.

J. Petr: Klasikové marxismu-leninismu o jazyce. Úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla. — Praha, nakl. Svoboda 1977, 372 s.

Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. — Zprac. oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český ČSAV za ved. J. Kuchaře. Praha, Academia 1979, 292 s.

K marxistické metodologii v jazykovědě. Sborník referátů a diskusních příspěvků z celostátní konference o marxistické jazykovědě, uspořádané vědeckými kolegii ČSAV a SAV 7.—9. 9. 1977 v Olomouci. — Uspoř. Š. Peciar a J. Popela. Praha — Bratislava, Ústav pro jazyk český ČSAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Kabinet cizích jazyků ČSAV 1979, 231 s. (interní publikace).

II. FONETIKA A FONOLOGIE

J. Novotná — A. Tejnor: O kultuře mluvených projevů. — Příbram, ONV a Okresní kulturní středisko 1972, 28 s. (inter. publ.).

J. Ondráčková: The physiological activity of the speech organs. An analysis of the speech-organs during the phonation of sung, spoken and whispered Czech vowels on the basis of X-ray methods. — Janua linguarum. Series maior 64. The Hague — Paris, Mouton 1973, 106 s., 26 s. obr. příl.

M. Romportl: Studies in phonetics. — Praha, Academia 1973, 217 s.

J. Novotná-Hůrková & kol.: Slovníček uměleckého přednesu. — Benešov, Krajské kulturní středisko 1976, 55 s. (inter. publ.).

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní [48]slovník. — Podle výsledků jednání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV zprac. M. Romportl & kol. Praha, Academia 1978, 320 s.

III. GRAMATIKA SOUČASNÉHO SPISOVNÉHO JAZYKA

L. Hjelmslev: Jazyk. — Z dánštiny přel., pro české čtenáře upr. a doslov naps. M. Dokulil. Praha, Academia 1971, 148 s.

J. Kořenský: Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva. — Studie ČSAV. Roč. 1972, č. 6. Praha, Academia 1972, 98 s.

Práce o sémantické struktuře věty. (Přehled a kritický rozbor.) — Zprac. F. Daneš, Z. Hlavsa, J. Kořenský se spolupracovníky. — Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1973, 202 s. (inter. publ.).

Papers on Functional Sentence Perspective. — Ed. by F. Daneš. Praha, Academia 1974, 222 s.

Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. — Připr. pracovní skupina „Gramatická struktura jazyka“ při Jazykovědném sdružení ČSAV. Praha 1974, 119 s. (inter. publ.).

Vědecká synchronní mluvnice spisovné Češtiny. (Základní koncepce a problémy.) — Praha, Český komitét slavistů — komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků 1974, 80 s. + 10 tab. (inter. publ.).

Z. Hlavsa: Denotace objektu a její prostředky v současné češtině. — Studie a práce lingvistické 10. Praha, Academia 1975, 112 s.

Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. — Připr. pracovní skupina „Gramatická struktura jazyka“ při Jazykovědném sdružení ČSAV. Praha 1976, 141 s. (inter. publ.).

Ruská gramatika. Výsledky a perspektivy. — Interní tisk Kabinetu cizích jazyků ČSAV a Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha 1976, 133 s. (inter. publ.).

J. Zubatý: České sloveso. — K vyd. připr. J. Porák, předmluvu „Josef Zubatý (20. 4. 1855—21. 3. 1931)“ naps. B. Havránek. Prameny české a slovenské lingvistiky. Řada česká, sv. 3. Praha, Academia 1980, 76 s.

IV. LEXIKOLOGIE A LEXIKOGRAFIE. TERMINOLOGIE

Česko-ruský slovník. [Díl] I: A—O. — [Díl] II: P—Ž. — Zprac. lexikografický kolektiv Kabinetu cizích jazyků ČSAV za ved. L. V. Kopeckého, J. Filipce a O. Lešky. Praha, Stát. pedag. nakl. — Moskva, Izd. Russkij jazyk 1976, 580 + 864 s.

Slovník slovanské lingvistické terminologie — Slovar’ slavjanskoj lingvističeskoj terminologii — Dictionary of Slavonic linguistic terminology I—II. — Věd. red. Al. Jedlička. Praha, Academia 1977, 1979, XXXVIII, 554 + XIV, 486 s.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. — Zprac. lexiko[49]grafický kolektiv Ústavu pro jazyk český. Hl. red. J. Filipec a F. Daneš. Praha, Academia 1978, 800 s.

V. SPISOVNÝ JAZYK A JEHO KULTURA

Pravidla českého pravopisu. — Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem pracovníků tohoto ústavu za ved. B. Havránka a † F. Trávníčka. 6. vyd. Praha, Academia 1974, 500 s.

~ 7. vyd. ~ 1977, 500 s.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. — Podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV zprac. J. Bělič (ved. kolektivu) aj. Vyd. 7., upravené podle 6. vyd. akademického. Praha, Stát. pedag. nakl. 1974, 425 s.

~ Vyd. 8. ~ 1975 (a dotisk 1976), 427 s.

~ Vyd. 9. ~ 1977, 427 s.

~ Vyd. 10. ~ 1979, 427 s.

J. Kraus: Přirozený jazyk v informačních systémech. — Praha, ÚVTEI 1974, 41 s.

Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil I. — In Zusammenarbeit mit K. Horálek und J. Kuchař herausgegeben von J. Scharnhorst und E. Ising. Akademie der Wissenschaften der DDR — Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. Reihe: Sprache und Gesellschaft, Bd. 8/1. Berlin, Akademie-Verlag 1976, 357 s.

VI. STYLISTIKA. JAZYK LITERÁRNÍCH DĚL

Stylistické studie I. — Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV — oddělení jazykové kultury a stylistiky 1974, 165 s. (inter. publ.). — Obsah: F. Havlová, K jazyku a stylu Ivana Olbrachta. — A. Stich, Problematika publicistického funkčního stylu a jeho konfrontačního studia v rámci slovanských jazyků. — A. Stich, K textové výstavbě publicistických projevů. — A. Stich, Přejaté a cizí prvky v lexiku Havlíčkovy novinářské prózy. — F. Havlová, K jazyku Olbrachtových reportáží ze Zakarpatska.

Stylistické studie II. — Praha  … 1974, 129 s. (inter. publ.). — Obsah: M. Jelínek, Stylistické aspekty gramatického systému (gramatické dublety a konkurenty).

Stylistické studie III. — Praha  … 1976, 190 s. (inter. publ.). Obsah: A. Stich, Sabina — Němcová — Havlíček. (Textologický a stylistický příspěvek k sporům o Sabinových zásazích do cizího díla.)

J. Kraus: Úvod do stylistiky pro informační pracovníky. — Praha, ÚVTEI 1977, 68 s.

[50]VII. MATEMATICKÁ LINGVISTIKA

M. Těšitelová: Otázky lexikální statistiky. — Studie a práce lingvistické 9. Praha, Academia 1974, 292 s.

M. Těšitelová: Kvantitativní lingvistika. — Edice: Lingvistické příručky. Praha, Univerzita Karlova — Stát. pedag. nakl. 1977, 178 s.

VIII. DĚJINY ČESKÉHO JAZYKA. EDICE STAROČESKÝCH PAMÁTEK

Staročeský slovník. [Sešit] 3: násilník nedobře. — Zprac. kolektiv oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV. Hl. red. B. Havránek. Praha, Academia 1971, s. 273—432.

[Sešit] 4: nedobře — neosědlý. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1972, s. 433—592.

[Sešit] 5: neosědlý nesšitý. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1973, s. 593—752.

[Sešit] 6: nesšitý než. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1974, s. 753—912.

[Sešit] 7: než — obecný. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1975, s. 913—1072.

[Sešit] 8: obecný oborem. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1976, s. 1073—1119.

[Sešit] 9: oborně — oděný. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1977, s. 113—272.

[Sešit] 10: oděný okušovati. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1978, s. 273—432.

[Sešit] 11: okušovati — ortel. — Zprac. kolektiv  … Praha, Academia 1980, s. 433—592.

Staročeský slovník. (Díl ?): na — obíjěti sě. — Za ved. B. Havránka (hl. redaktora), † F. Ryšánka a I. Němce zprac. v letech 1968—1975 autorský a redakční kolektiv oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV  … a externí spolupracovníci a poradci. Praha, Academia 1977, 1122 s.

Václav Vratislav z Mitrovic: Příhody. — K vyd. připr., medailón a ediční poznámku naps. a slovníček sest. M. Nedvědová. Edice Slunovrat. Malá řada, sv. 31. Praha, Čs. spisovatel 1976, 224 s. Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů. — Českou verzi díla k vyd. připr. V. Petráčková a J. Vogeltanz … Živá díla minulosti, sv. 86. Praha, Odeon 1979, 460 s.

Milota Zdirad Polák: Cesta do Itálie. — K vyd. připr., předmluvou, vysvětlivkami, ediční poznámkou a slovníčkem opatřila  … F. Wünschová. — Živá díla minulosti, sv. 88. Praha, Odeon 1979, 400 s.

B. Havránek: Vývoj českého spisovného jazyka. — Praha, Univerzita Karlova — Stát. pedag. nakl. 1980, 159 s.

[51]I. Němec: Rekonstrukce lexikálního vývoje. — Studie a práce lingvistické 14. Praha, Academia 1980, 196 s.

Slova a dějiny. — Pod vedením I. Němce zprac. autorský kolektiv Staročeského slovníku za přispění externích spolupracovníků. Praha, Academia 1980, 328 s.

IX. DIALEKTOLOGIE

J. Balhar: Skladba lašských nářečí. — Česká nářečí, sv. 7. Praha, Academia 1974, 200 s., 3 mapy.

Informativní a problémové soubory map Českého jazykového atlasu. 1. Analytické výrazové mapy. A. Část textová. — Praha — Brno, dialektologická oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV 1975, 24 s. (inter. publ.).

Informativní a problémové soubory map Českého jazykového atlasu. 2. Lexikální a slovotvorné mapy. A. Část textová. — Praha — Brno  … 1976, 22 s. (inter. publ.).

České nářeční texty. — Za hl. red. A. Lamprechta připr. V. Michálková s red. kruhem (J. Balhar, P. Jančák, S. Utěšený) a s kolektivem pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně a v Praze. Edice: Vysokoškolské učebnice a příručky. Praha, Státní pedag. nakl. 1976, 432 s., 1 mapa.

J. Voráč: Česká nářečí jihozápadní. Studie jazykově zeměpisná. Část druhá. — Česká nářečí, sv. 8. Praha, Academia 1976, 188 s. + 20 map.

J. Skulina: Ostravská mluva. — Ostrava, nakl. Profil 1979, 204 s.

X. ONOMASTIKA

Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. — Zprac. J. Svoboda, V. Šmilauer, L. Olivová-Nezbedová, K. Oliva, T. Witkowski. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, roč. 14, 1973, č. 1, 280 s.

K. Oliva: Retrográdní slovník k dílu Dr. Antonína Profouse Místní jména v Čechách“ I—V. Část I. Česká místní jména. — Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, zvl. příl. k roč. 17, Praha 1976, 225 s. M. Knappová: Jak se bude jmenovat? — Malá jazyková knižnice, sv. 1. Praha, Academia 1978, 332 s.

L. Hosák — R. Šrámek: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. M—Ž. — Praha, Academia 1980, 928 s.

XI. BIBLIOGRAFIE

Česká jazykověda 1969. — Zprac. Z. Tyl a M. Tylová. — No[52]vinky literatury. Jazykověda — literární věda. Roč. 1971, č. 4—7. Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV — Stát. knihovna ČSR 1971, 249 s.

Česká jazykověda 1970. — Zprac. Z. Tyl a M. Tylová. — Novinky literatury … Roč. 1972, č. 4—7. Praha  … 1973, 317 s. Kvantitativní lingvistika 1969. — Zprac. M. Königová, J. Králík, J. Kraus [aj.], red. M. Těšitelová. — Novinky literatury … Roč. 1970, č. 6. Praha  … 1970, 52 s.

Kvantitativní lingvistika 1970. — Zprac. M. Königová, J. Králík, J. Kraus [aj.], red. M. Těšitelová. — Novinky literatury … Roč. 1971, č. 3. Praha  … 1971, 48 s.

Kvantitativní lingvistika 1971. — Zprac. J. Králík, J.Kraus, M. Ludvíková [aj.], red. M. Těšitelová. — Novinky literatury … Roč. 1972, č. 3. Praha  … 1972, 43 s.

J. Petr: Bibliografický soupis prací akad. J. Horáka s přehledem jeho činnosti. — Praha, Univ. Karlova 1979, 216 s. (spoluautor).

J. Petr: Leopold Geitler. Bibliograficky soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti. — Praha, Univ. Karlova 1979, 92 s.

Bibliografie české lingvistiky 1977. — Zprac. M. Nováková, Z. Tyl a M. Tylová, red. Z. Tyl. Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV — útvar vědeckých informací 1980, 167 s. (inter. publ.).

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 1, s. 46-52

Předchozí Marie Čechová: K expanzi předložky na v současné jazykové praxi

Následující Šs (= Otakar Šoltys): Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v roce 1979