Časopis Naše řeč
en cz

Konference Čeština na internetu 2005

Jan Chromý

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za spolupráce Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK se 17. října 2005 ve Šporkově paláci uskutečnila konference s názvem Čeština na internetu. Snahou organizátorů konference ― Michaely Liškové, Jana Táborského, Vojtěcha Jindry a Jana Chromého ― bylo především dát dohromady jednotlivé po republice roztroušené badatele, kteří se problematikou jazyka na internetu z nejrůznějších perspektiv zabývají, a pokusit se prostřednictvím referátů a následné diskuse hledat specifika, jež internetová komunikace nabízí. Konference se proto aktivně či pasivně zúčastnili nejen lingvisté, ale i badatelé z oborů dalších, např. informatici, psychologové nebo estetici.

Po slavnostním zahájení a úvodních projevech pronesených proděkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Janou Královou a ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Karlem Olivou byl zahájen první blok referátů nazvaný Specifičnost e-komunikace I. Jako první vystoupila vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu UJČ Světla Čmejrková s referátem nazvaným e-Čeština, ve kterém shrnula hlavní tendence jazyka na internetu. O jazykové ironii poté v referátu Ironický rozměr stylu internetové komunikace (se zaměřením na intertextovou signalizaci ironie) promluvila Jana Hoffmannová (ÚJČ). Problematiku tzv. „chatbotů“ (jinými slovy „konverzačních robotů“) představily účastníkům konference Eva Lehečková (FF UK) a Markéta Pytlíková (ÚJČ) v zajímavém příspěvku Chatbot [95]aneb Before chatting, type RULES. Sekci uzavřela Eva Jandová (FF OU) referátem Zahájení a ukončení komunikace na chatu, zabývajícím se komunikačními normami v chatovém diskurzu.

Druhý blok Specifičnost e-komunikace II. otevřel Jaroslav David (FF OU) příspěvkem „hele vis ze mas dobrej nick?“ o specifice pojmenování osob účastnících se chatové komunikace. Následující příspěvek Hany Marešové (PF UP) Hypertext v prostředí českého internetu pojednával o problematice hypertextových struktur. Jan Chromý (ÚJČ) se poté v referátu nazvaném Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen) internetovou komunikací pokusil o revizi nahlížení psaného jazyka a jeho norem. Blok uzavřel David Šmahel (FSS MU) poutavým příspěvkem Specifika komunikace prostřednictvím internetu. Autor knihy Psychologie a internet zde prezentoval výsledky svých zkoumání, která se týkala zejména adolescentů a jejich postojů vůči virtuální komunikaci.

Po polední přestávce následoval blok Specifičnost e-komunikace III. Svým referátem Cestina studena a horka o tzv. „karnevalizaci jazyka“ jej zahájil estetik a sémiotik Josef Šlerka (FF UK). Materiálově cenným byl příspěvek Růženy Pískové (FF MU) K uplatnění slovotvorného způsobu kompozice v komunikační oblasti IT. Referát Natalie Kalajdžievové (FF UK) Zkratky na internetu pak znovuotevřel tradiční problematiku jazykové ekonomie internetové komunikace. Podnětný příspěvek Čeština na intemetu?! přednesl Mychajlo Fesenko (FF UK), když poukázal na minimální počet zdrojů o spisovné češtině na internetu ve srovnání s jinými jazyky.

Čtvrtý blok nazvaný Internet a … I. zahájil Martin Prošek (ÚJČ) referátem Normotvorná funkce internetových textů, cenným to příspěvkem z oblasti teorie jazykové kultury. Problematiku dialektologickou přinesl referát Hany Goláňové (ÚJČ) Východomoravský dialekt na internetu. Společný příspěvek K jazyku webmasterů a správců počítačových sítí o tom, jak spolu komunikuje specifická vrstva uživatelů internetu, poté přednesly Helena Chýlová a Jitka Málková (obě FPE ZČU). Jedním z vrcholů konference bylo bezesporu pronikavé pojednání Petra Peňáze (FI MU) Medium aevum redivivum (ke středověké komunikační mentalitě uživatelů webu).

Závěrečný blok Internet a II. zahájila Hana Mžourková (ÚJČ) příspěvkem Postoje k pravopisu v diskusích na internetu, zajímavou to typologickou sondou do nazírání pravopisné problematiky mluvčích češtiny. Na téma Čeština pro cizince na internetu pak promluvila Marie Hádková (FF UP). Následovalo pojednání Časopisy pro děti a mládež na Internetu v podání Lenky Müllerové. Konferenci poté uzavřela Kateřina Nogolová, když proslovila příspěvek na téma čtenářských deníků na internetu v příspěvku nazvaném Číst nemusíš, stačí stáhnout (?).

Příspěvky z konference vyjdou ještě v tomto roce v časopisu Čeština doma a ve světě, mnohé z nich jistě budou zajímavé i pro ty, kteří se problematikou jazyka v nových médiích přímo nezabývají. Komunikace na internetu je zajisté zdrojem cenných poznatků nejen v oblasti lingvistické, ale i v mnohých oblastech dalších. Nezbývá než doufat, že se v budoucnosti setkáme s dalšími cennými postřehy, tezemi či širšími bádáními, které nám skrze jazyk na internetu poví něco o jazyce, komunikaci a společnosti obecně a poodkryjí tak další kousek pestré mozaiky lidského poznání.

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 2, s. 94-95

Předchozí Alena Macurová: Studie z polské lingvistiky

Následující Hana Mžourková: 41. seminář slovinského jazyka, literatury a kultury