Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dotaz

Prosím, sdělte nám, který ze způsobů je správný: primátor města České Budějovice, nebo primátor města Českých Budějovic, tajemník Úřadu města České Budějovice, nebo tajemník Úřadu města Českých Budějovic atd.

Odpověď

Výrazy typu město Praha, město Plzeň, město České Budějovice můžeme po tradičním způsobu skloňovat celé: zastupitelstvo města Prahy, správa komunikací města Plzně, starosta města Českých Budějovic. Novější způsob je ponechat místní jméno nesklonné v tzv. nominativu jmenovacím. K tomuto prostředku se sahá zvláště tehdy, pokud jde o jméno cizokrajné, méně obvyklé (sem patří i jména menších osad) nebo s nejasnostmi ve skloňování anebo také tehdy, pokud by vzniklo dlouhé nebo méně průhledné zřetězení pádů: ve městě Lucca, ve vsi Osovec, u osady Čim, do města Hradec Králové.

Volba je většinou věc místních tradic a osobního zalíbení. Jména starobylých měst zpravidla skloňujeme, takže se neříká *ve městě Praha, ale jen ve městě Praze. České Budějovice mají jednak starobylou tradici, jednak dlouhý název: lze si tedy vybrat skloňování i nominativ jmenovací. V kratších výrazech bychom rozhodně skloňovali: starosta města Českých Budějovic. Řada titulatur a názvů, kterou jste nám zaslali, však pokračuje i názvy značně rozsáhlými, přičemž nelze vyloučit další rozšiřování, zejména v administrativě (vypisujeme konkurz na místo osobního řidiče náměstka primátora města Českých Budějovic): tam působí skloňovaná podoba jako neobratnost. Protože je nutno pamatovat i na takové vyjadřovací potřeby a protože v městských písemnostech by byla žádoucí jednotná podoba, radíme pro záhlaví písemností ap. spíše nominativ jmenovací (primátor města České Budějovice… Odbor vnitřních věcí Úřadu města České Budějovice).

Dotaz

V praxi našeho městského úřadu je často používáno spojení „město Svitavy“, kterým je vyjadřována právní subjektivita města. A právě v psaní tohoto spojení se nedokážeme sjednotit. Část pracovníků tvrdí, že u slova město, pokud se jedná o právnickou osobu, má být velké písmeno. Druhá část tvrdí, že velké písmeno je v těchto případech užíváno nesprávně. V zákoně o obcích se říká, že obec jako právnická osoba vystupuje svým jménem. Jméno naší obce je SVITAVY a nikoli MĚSTO SVITAVY, a proto i v právních dokumentech je nutno uvnitř textu psát písmeno malé.

Protože nejednotný způsob psaní lze vystopovat i v tisku, obracíme se na vás s žádostí o sdělení vašeho stanoviska.

[112]Odpověď

Vaše úvahy o psaní velkého nebo malého písmena u slova město ve spojení město Svitavy, jde-li o to, že Svitavy se stanou právnickou osobou, nejsou ojedinělé, jak dokazují dotazy v naší jazykové poradně.

Velkého písmena ve slově město je užito nesprávně. Slova jako obec, město ve spojení s vlastním místním jménem označují pouze obecně, o jaký subjekt jde, jeho místní zařazení. Píší se proto s písmenem malým, a to jak jde-li o užití ve významu územního celku nebo pro seskupení občanů (tedy např. kupující zaplatí městu cenu podle odhadu), tak i pro označení právnické osoby, např. obec Bor, město Hradec Králové, hlavní město Praha aj. Právnickou osobou, právním subjektem může být i podnik, společnost, škola atp., např. smlouva se uzavírá mezi N. Novákovou a společností ABC, a. s., nebo mezi N. Novákovou a bistrem Astrou ap. Každá právnická osoba vystupuje pouze svým vlastním jménem, tzn. bez identifikačního označení, jako obec, město, hlavní město, tedy tak, jak sami uvádíte ve své citaci zákona o obcích. I v právním dokumentu je nutno v textu psát: město Svitavy s malým m.

Celou záležitost jsme konzultovali s Úřadem pro legislativu a veřejnou správu ČR.

Naše řeč, ročník 82 (1999), číslo 2, s. 111-112

Předchozí Boris Skalka: Canisterapie, workoholik, workholik? (Neologismi elegantiam linguae cruciantes)

Následující Jana Hoffmannová: Pragmalingvistický pohled na dopisy Karla Čapka